Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

TIN TỨC

UBND tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị cho công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013

16/04/2013 13:31 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 14 tháng 3 năm 2013, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2013.


Kế hoạch xác định rõ mục đích kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách TTHC, đưa công tác này nhanh chóng đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân.

Nội dung kiểm tra có 07 vấn đề, gồm: Kiểm tra công tác chỉ đạo của Thủ trưởng các đơn vị về công tác kiểm soát TTHC; việc thực hiện thống kê, trình công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ; thực hiện niêm yết công khai các thông tin về TTHC; … trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung kiểm tra việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

Sở Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra tại UBND huyện Yên Sơn, UBND huyện Na Hang cùng 03 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn mỗi huyện và 03 xã, phường trực thuộc UBND thành phố Tuyên Quang./.

Phòng Kiểm soát TTHC khối KTTH

Nguồn http://thutuchanhchinh.vn/

Lượt truy cập: 1284

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)