Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thứ ba, 11/10/2022 19:41

Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3420/KH-UBND ngày 05/8/2022 về phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022 của Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh về việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch số 4348/KH-UBND ngày 07/10/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh, về truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

ninh-thuan-051221.jpg

Ninh Thuận đẩy mạnh chuyển đổi số

Theo đó, tăng cường tuyên truyền đến toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”; Tuyên truyền về những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, tổ công nghệ cộng đồng về chuyển đổi số. Thông tin về các giá trị, lợi ích của việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Truyền thông về một số kết quả nổi bật của tỉnh Ninh Thuận trong công tác chuyển đổi số gắn với công tác cải cách hành chính; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua xây dựng và mở mới các chuyên mục tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Cập nhật truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng của các ngành, địa phương; Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các khẩu hiệu, pano, băng rôn, poster tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trong Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến chuyển đổi số; bố trí nguồn lực hợp lý, xác định những công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện trước; quan tâm “đúng mức” đến cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin; xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được Ban Điều hành Chuyển đổi số giao tại Kế hoạch số 3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022.

Thông qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Huy động được sự tham gia của toàn dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia; Góp phần, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top