Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ bảy, 29/12/2012 15:01

Ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký công văn số 3707/BTTTT-TCCB về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành của VNPost được thực hiện thông suốt, ổn định và hiệu quả. Toàn bộ nội dung công văn như sau:

img
Nhân viên bưu chính đóng gói bưu kiện

Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đồng thời, ngày 18/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo VNPost.
Để công tác chỉ đạo, điều hành của VNPost được thực hiện thông suốt, ổn định và hiệu quả trong giai đoạn chuyển tiếp, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Lãnh đạo VNPost thực hiện tốt các công việc sau:
 

1. Đối với ông Đỗ Ngọc Bình:
- Chủ động bàn giao công việc Tổng giám đốc VNPost cho ông Phạm Anh Tuấn theo đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông Phạm Anh Tuấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi bàn giao;
- Tập trung nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng thành viên quy định tại Quyết định số 162/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trước mắt, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông Dự thảo Quyết định tổ chức lại VNPost theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong tháng 01/2013.
+ Chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPost sau khi Quyết định tổ chức lại VNPost được ban hành.
+ Chỉ đạo xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch, Tổng giám đốc VNPost năm 2013.
 + Chủ động phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục thực hiện phân chia tài sản, nhà, đất tại các tỉnh để sớm hoàn thành việc bàn giao với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Riêng công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên VNPost tạm dừng thực hiện cho đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện điểm b, c, Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với ông Phạm Anh Tuấn:
- Chủ động tiếp nhận bàn giao công việc từ Tổng giám đốc Tổng công ty theo đúng quy định;
- Tập trung nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Quyết định số 162/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động, sản xuất, kinh doanh của VNPost một cách ổn định, liên tục, thông suốt, thống nhất và hiệu quả. Trước mắt, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác được giao;
+ Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển; quy hoạch các dự án thuộc ngành, nghề kinh doanh của VNPost, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh trong VNPost, các phương án huy động và sử dụng vốn.
+ Phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc khác (nếu cần).
+ Ký các hợp đồng kinh tế theo thẩm quyền.
+ Quyết định mức lương và phụ cấp đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.
Riêng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc tạm dừng thực hiện cho đến khi đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện điểm b, c, Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trực tiếp chỉ đạo VNPost triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

BBT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top