Triển khai các giải pháp để đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt hiệu quả

Thứ sáu, 06/05/2016 09:59

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực và ý kiến của các thành viên tham dự họp, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã kết luận như sau:
 
Năm 2015, công tác đào tạo nghề nông nghiệp đã có sự chuyển biến theo hướng tích cưc và hoàn thành kế hoach đề ra. Việc tổ chức đào tạo nghề vừa theo nhu cầu của người học vừa theo điều kiện việc làm sau đào tạo như: gắn với các dự án liên kết sản xuất, hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, 30a, phát triển dịch vụ nông nghiệp... Công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp từng bước được củng cố và tăng cường, các trường nghề thuộc Bộ đã tham gia đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ đào tạo nghề cho các địa phương. Tuy vậy, đào tạo nghề nông nghiệp chưa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và vùng sản xuất hàng hóa tập trung như theo yêu cầu và nhiệm vụ giao tại Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quyết định số 1956/QĐ-TTg.
 
Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp năm 2016, các đơn vị cần triển khai và tổ chức thực hiện các công việc sau:
 
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn nắm lại tình hình triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2016, việc phê duyệt danh mục nghề và định mức chi cho từng nghề ở các địa phương, đề xuất phương án thực hiện phù hơp với nhiệm vụ giao theo Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ trưởng ban hành Văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2016. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp (bao gồm: đánh giá nhu cầu, lựa chọn chương trình, giáo trình, cơ sở dạy nghề, đội ngũ giáo viên...).
 
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ rà soát lại danh mục nghề để có định hướng chỉ đạo các địa phương đào tạo nghề nông nghiệp cho phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch sản xuất hàng hóa. Tập trung xây dựng và hoàn chỉnh các nghề, chương trình dạy nghề và chuẩn kỹ năng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Tham mưu và tổ chức chỉ đạo triển khai biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở các cấp; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tham gia đào tạo nghề nông nghiệp; tổ chức các đoàn công tác đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo nghề nông nghiệp trong và ngoài nước. Trình Bộ ban hành kế hoạch thí điểm nhân rộng các mô hình đào tạo nghề gắn với các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, 30a; các dự án liên kết sản xuất với doanh nghiệp, các dự án khuyến nông.
 
Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đào tạo nghề nông nghiệp, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể, phân công các thành viên phụ trách đi kiểm tra các vùng và tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu trình Bộ ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015.
 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì, phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tham mưu triển khai đào tạo nghề nông nghiệp gắn với các mô hình dự án khuyến nông. Chỉ đạo các Trung tâm Khuyến nông tỉnh củng cố đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để có đủ điều kiện theo quy định tham gia đào tạo nghề nông nghiệp.
 
Các Trường nghề thuộc Bộ có kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cơ sở thực hành để đáp ứng kịp thời yêu cầu đào tạo nghề nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hội nhập TPP và gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các Trường (thuộc thành viên Ban chỉ đạo) phối hợp với cơ quan thường trực thực hiện kiểm tra, giám sát đào tạo nghề ở vùng được phân công phụ trách, phát hiện những vấn đề đặt ra, có đề xuất giải pháp kịp thời cho Ban chỉ đạo bộ.
 
Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn rà soát chương trình giáo trình khung đã được ban hành để sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Chỉ đạo các Trường nghề thuộc Bộ đổi mới cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cơ sở thực hành để có thể đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, tham gia thí điểm các lớp đào tạo nghề nông nghiệp.
 
Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện Nghiên cứu và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đào tạo nghề nông nghiệp,
 
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tham mưu trình lãnh đạo Bộ bố trí đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp của Bộ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Hướng dẫn các địa phương phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách cấp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cho công tác đào tạo nghề nông nghiệp.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top