Trà Vinh: Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ sáu, 16/12/2022 17:13

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20220224-pg6.jpg 

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước được cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số và công nghệ số; 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số và công nghệ số; 100% cán bộ phụ trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin được bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số. 

70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Phấn đấu đến năm 2030 có 90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 80% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Kế hoạch đề ra 5 nhóm giải pháp là xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ quản lý, đội ngũ phụ trách triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước;

Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Đề án, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chuyển đổi số và các nội dung của Đề án;

Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai Đề án thuộc phạm vi trách nhiệm được giao của địa phương, huy động các nguồn lực tài chính từ xã hội và các nguồn kinh phí khác cho hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số;

Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bố trí từ kinh phí của mình để đào tạo chuyển đổi số cho người lao động thuộc doanh nghiệp, tổ chức; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ưu tiên bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở để triển khai đào tạo, nghiên cứu phát triển về chuyển đổi số, công nghệ số.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu xây dựng các kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top