Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 17/03/2020 16:15

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
img
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
img
Số: /BTTTT-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 
Hà Nội, ngày       tháng 3   năm 2020
Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh
 
Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, của Ban Dân nguyệnvề việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc Hội sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV trong đó có 02 kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên 02 kiến nghị này trùng nhau có cùng nội dung, cụ thể:
 
Cử tri phản ánh:Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường công tác quản lý việc quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, do hiện nay, có nhiều quảng cáo không đúng với chất lượng thật của sản phẩm làm giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xin trả lời như sau:
 
Theo quy định pháp luật về quảng cáo, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như thuốc, mỹ phẩm, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, sữa, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, thực phẩm, dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y... phải đăng ký và được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận về nội dung. Cơ quan báo chí chỉ được quảng cáo các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt theo nội dung chấp thuận của các cơ quan chức năng.
 
Thực tế, nhiều cơ quan báo chí điện tử chưa có giải pháp hữu hiệu để kiểm soát sản phẩm quảng cáo qua hệ thống tự động trên mạng.
 
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ TTTT đã thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo liên quan lĩnh vực quản lý. Bộ TTTT thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo chí; tổ chức, phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ nhằm hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ quan báo chí trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo chí. Năm 2020, Bộ TTTT đang được Chính phủ giao sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí.
 
Bộ TTTT sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên báo chí, yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo chí; đặc biệt, yêu cầu các cơ quan báo chí điện tử có biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn quảng cáo qua hệ thống tự động trên Internet.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh để trả lời cử tri./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện - Ủy ban TVQH;
-Vụ QHĐP (VPCP);
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
các Cục: BC, PTTH;Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VP.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top