Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Thứ hai, 18/04/2011 15:05

Vừa qua ngày 8/4/2011, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký quyết định số : 452 /QĐ/TLĐ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2011-2015 với những nội dung chủ yếu:

img

Mục tiêu tổng quát của quyết định nhằm tăng cường mở rộng và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cấp công đoàn, đặc biệt tại các cơ quan công đoàn các cấp, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật làm nền tảng cho các hoạt động ứng dụng CNTT tập trung thực hiện tin học hóa các lĩnh vực hoạt động của tổ chức công đoàn, đưa việc khai thác sử dụng mạng Internet và hộp thư điện tử vào công việc hàng ngày của cán bộ công đoàn, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ công đoàn nhằm phục vụ sự chỉ dạo điều hành, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn. Trong đó có các mục tiêu cụ thể sau: Đảm bảo 100% các cơ quan công đoàn từ cấp huyện và tương đương trở lên có máy tính, máy in, thiết bị và được kết nối mạng Internet; đảm bảo 100% các cơ quan công đoàn các cấp sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin; đảm bảo 100% các cơ quan công đoàn ngành trung ương  và tương đương trở nên có mạng Lan; phấn đấu 80% số công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố có trang thông tin điện tử; nâng cấp trang thông tin điện tử hiện tại của Tổng Liên đoàn thành cổng thông tin điên tử của tổ chức công đoàn; thực hiện một số quy trình tin học hóa trong các cơ quan công đoàn từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên; phấn đấu 50% số văn bản do các cấp công đoàn phát hành được số hóa hoàn toàn, không in ra giấy; 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT; phấn đấu 80% số công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố có cán bộ chuyên trách kiêm nghiệm về CNTT nhằm đảm bảo kỹ thuật triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT tại các đơn vị.

Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đó là: Giải pháp về tài chính; Giải pháp triển khai; Giải pháp tổ chức; Giải pháp môi trường chính sách… Theo đó kinh phí thực hiện sẽ do ngân sách công đoàn đảm bảo phần kinh phí để duy trì hoạt động đồng thời sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ Tổng liên đoàn cho kế hoạch này để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, triển khai các dự ấn xây dựng các phần mềm, mua các phần mềm có bản quyền, xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử… 

Tổng kinh phí cho các dự án tính từ năm 2011 đến năm 2015 là 18 tỷ đồng trong đó nguồn ngân sách là 14,5 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách công đoàn là 3,5 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

BBT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top