Tọa đàm khoa học về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Thứ hai, 28/03/2022 14:25

Chiều 25/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay.

td2.png

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu đề dẫn khai mạc Tọa đàm.

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn khai mạc Tọa đàm, Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đã nhận được sự chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bằng những lập luận chặt chẽ, lôgíc, sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú, khoa học trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, với tinh thần kiên định, vững vàng, bản lĩnh, trọng trách và tâm huyết của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận giải một cách thuyết phục, từng bước trả lời cho những câu hỏi thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm đặc biệt có ý nghĩa về cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn; luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề căn bản, phức tạp, cấp thiết nhất với dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, thuyết phục từ thực tiễn; tính khoa học sâu sắc mà ngôn ngữ diễn đạt gần gũi, làm sáng rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cuốn sách tập hợp 29 bài viết, được tác giả phân tích, tổng kết thực tiễn, phát triển, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

tttd3.jpg

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, thành công của Tọa đàm sẽ góp phần quán triệt, lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, không chỉ nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác Công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Kết quả Tọa đàm khoa học sẽ góp phần cung cấp thêm những luận cứ hữu ích phục vụ cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo các cấp có thẩm quyền tham vấn trong quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hiện đại vào năm 2030.

Hơn 60 bài tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học được in trong Kỷ yếu Tọa đàm và các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm đã phân tích, làm rõ những nội dung quan trọng như: nhận thức mới, quan điểm, tư tưởng, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được đề cập trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng những quan điểm, tư tưởng đó vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, các kiến nghị, tham luận  tại Tọa đàm đã phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ và đều tập trung phân tích, đánh giá tác phẩm của Tổng Bí thư đã quán triệt, làm sáng rõ, phong phú giá trị lý luận cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm rõ giá trị ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

 

Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top