Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ hai, 09/08/2021 10:57

Ngày 22/7/2021, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

20210809-ta3.jpg

Trong Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ các quan điểm: Chuyển đổi số là công cụ quan trọng, xu hướng tất yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân nhằm phát triển môi trường số hiện đại, an toàn, nhân văn, rộng khắp, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong quá trình chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững địa phương.

Về mục tiêu tổng quát, theo Nghị quyết, chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm năm 2025, cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh; từng bước hoàn thành chuyển đổi số đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phấn đấu thứ hạng của Yên Bái vào nhóm 30/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chuyển đổi số. Đến 2030, tỉnh Yên Bái thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; tiếp tục phấn đấu nâng thứ hạng của Yên Bái trên Bảng xếp hạng đánh giá chỉ số chuyển đối số (DTI) hằng năm.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025: Các mục tiêu bám vào 3 mục tiêu lớn gồm: Phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động (100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan Nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất...); Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế (Phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDPNăng suất lao động tăng bình quân từ 6,2%/năm); Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số (Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến 100% xã, phấn đấu trên 80% hộ gia đình có đường truyền Internet băng rộng cáp quangPhổ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại di động thông minh, từng bước phát triển mạng di động 5G; trên 50% người dùng điện thoại, thiết bị thông minh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh...).

Còn mục tiêu cơ bản đến năm 2030: các mục tiêu cơ bản được Tỉnh ủy Yên Bái đặt ra gồm có: 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng... Kinh tế số chiếm 30% GRDP; Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 6,8%. Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; trên 80% người dùng điện thoại, thiết bị thông minh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Ít nhất 80% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết của Tỉnh ủy Yên Bái về chuyển đổi số cũng vạch ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; (2) Xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; (3) Xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số; (4) Xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; (5) Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; (6) Đảm bảo nguồn lực chuyển đổi số.

Để tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ và Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các cơ chế, chính sách; huy động lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số và các nội dung nêu trong Nghị quyết. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình (kế hoạch) thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ các nội dung cụ thể cần thực hiện, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các cơ quan, đơn vị có liên quan gắn với lộ trình thực hiện, yêu cầu sản phẩm đầu ra đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quản triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top