Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản

Thứ năm, 05/01/2017 08:22

Ngày 29-12-2016, Ban Bí thư ban hành Thông báo số 19-TB/TW, kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Theo đó sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42, hoạt động xuất bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, giữ được định hướng chính trị, thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động xuất bản.

Tuy nhiên, hoạt động xuất bản còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, yếu kém: Chưa đạt chỉ tiêu về số lượng bản sách/người/năm như Chỉ thị đề ra; số tác phẩm có giá trị chiếm tỷ lệ chưa cao, một số hạn chế chậm được khắc phục. Năng lực, quy mô, trình độ của các nhà xuất bản còn nhiều hạn chế, mô hình tổ chức chưa phù hợp. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về xuất bản trên một số mặt chưa hiệu quả, nhất là quản lý xuất bản điện tử. Nhiều cơ quan chủ quản chưa quản lý chặt chẽ, có hiệu lực, hiệu quả nhà xuất bản trực thuộc.

Sau khi nêu lên những nguyên nhân chủ yếu của các khuyết điểm, hạn chế, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 42, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương để lĩnh vực xuất bản phát triển đúng định hướng, nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện Quyết định số 281-QĐ/TW, Quyết định số 282- QĐ/TW, Quyết định số 283-QĐ/TW, ngày 26-1-2010 của Ban Bí thư khóa X ban hành các quy định về công tác xuất bản; đề xuất phương án bổ sung, hoàn thiện các quy định trên.

Ban Bí thư giao Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản; Phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế, tiền thuê nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, đầu tư và bổ sung vốn cho các nhà xuất bản, sách đặt hàng hằng năm, sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, sách phục vụ thông tin đối ngoại…; Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp lại hệ thống các nhà xuất bản bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Kiên quyết giải thể các nhà xuất bản hoạt động yếu kém, có nhiều sai phạm. Quy hoạch lại mạng lưới phát hành sách, xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư, phát triển mạng lưới phát hành sách tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Giao Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan, các học viện, nhà trường sắp xếp, kiện toàn cơ sở đào tạo xuất bản, in, phát hành theo hướng chính quy, hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của khu vực. Yêu cầu các cơ quan chủ quản các nhà xuất bản nghiên cứu chuyển đổi nhà xuất bản trực thuộc theo loại hình tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, thực hiện việc chuyển đổi các nhà xuất bản địa phương và các nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin đối ngoại, đồng bào dân tộc thiểu số sang loại hình đơn vị sự nghiệp có thu.

Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Bí thư.
Theo Nhân Dân
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top