Tiền Giang: Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ hai, 15/03/2021 09:33

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 307 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định 1096 của Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

20210322-l6.jpg

Trong giai đoạn 1, thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp. Ảnh: MINH THÀNH

Đây là cuộc Tổng điều tra định kỳ 5 năm một lần do Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản và tình hình hoạt động, sản suất kinh doanh của: Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, doanh nghiệp và các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là đối tượng điều tra), phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.  

Tổng điều tra được tiến hành theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến ngày 30-5-2021.

Giai đoạn 2: Thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-7 đến 30-7- 2021.

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, TX. Cai Lậy, đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đối tượng điều tra thực hiện tốt các nội dung sau:

Quán triệt thông suốt tuyên truyền trong nội bộ cơ quan, đơn vị và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra. Cục Thống kê - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện phương án Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, TX. Cai Lậy phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh lập kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn mình.

Cơ quan, đơn vị và những người trực tiếp tham gia tổ chức Tổng điều tra cần nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, huyện, thành phố, thị xã trong quá trình chuẩn bị, triển khai Tổng điều tra; chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện cuộc Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Thủ trưởng đơn vị, chủ hộ sản xuất kinh doanh cá thể thuộc đối tượng điều tra dành thời gian cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho điều tra viên khi đến thu thập thông tin tại đơn vị hoặc ghi thông tin chính xác vào phiếu điều tra của đơn vị mình theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (Cục Thống kê tỉnh) để nắm nội dung, thông tin, số liệu nhằm tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân và tất cả các đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng điều tra để thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc tham gia Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021…

Đây là cuộc Tổng điều tra lớn, có ý nghĩa quan trọng, phạm vi điều tra rộng, đối tượng tham gia điều tra đa dạng, nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, TX. Cai Lậy và các đối tượng điều tra thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.       

 

http://baoapbac.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top