Thừa Thiên Huế tăng cường truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Thứ năm, 20/07/2017 10:11

Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Theo đó, mục đích của kế hoạch là Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, cách làm xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Từ đó nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong việc tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những kinh nghiệm, những cách làm hay ra toàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới; Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; 100% các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền hàng năm và triển khai có hiệu quả; Đào tạo được trên 1.000 lượt cán bộ cấp huyện, cấp xã, thôn về nghiệp vụ truyền thông, thông tin tuyên truyền phục vụ xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu trên 70% người dân khu vực nông thôn hiểu và đồng thuận về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
 
Yêu cầu truyền thông, thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, hiệu quả và được tiến hành đồng bộ về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới tới toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh; Nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị và địa phương cũng như đối tượng được tuyên truyền; tuyên truyền có trọng tâm, tránh lãng phí, huy động thêm các nguồn lực khác theo hướng xã hội hóa nhằm góp phần đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.
 
Nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Nghị quyết 26/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận 97-KL/TW ngày 09/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thành công Nghị quyết 26/NQ-TW; Các văn bản, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các văn bản của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới; Thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thúc đẩy và cụ thể hóa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa và từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu; Tuyên truyền về những thành quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sau 05 năm triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; đồng thời tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; Thông tin, tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường; Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh.
 
Để thực hiện Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương và các cơ quan truyền thông tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao..; Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát tình hình triển khai kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức chính trị- xã hội trong tỉnh; hướng dẫn thủ tục và cấp phép theo thẩm quyền xuất bản ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới; Giao Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, các hội thi, hội diễn…nhằm tuyên truyền, cỗ vũ, động viên nhân dân các địa phương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới phát hàng tuần trên sóng TRT. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế (VTV8) phối hợp tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trên sóng VTV8.
 
Đề nghị Báo Thừa Thiên Huế  duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục về xây dựng nông thôn mới trên báo giấy và báo điện tử; thường xuyên cập nhật, đưa tin các hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và các địa phương về xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, chủ động tích cực phối hợp tham gia, chỉ đạo đơn vị, cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng công cuộc xây dựng nông thôn mới. Giao Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhiếp ảnh, thơ ca, hò vè... Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thi sáng tác logo, bài hát về nông thôn mới phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo tỉnh  (nongthonmoithuathienhue.vn) thường xuyên cập nhật, các cơ chế chính sách của TW, tỉnh về Chương trình nông thôn mới, theo dõi đưa tin, bài về hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và các địa phương về xây dựng nông thôn mới.
 
Đồng thời, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chức năng, các đoàn thể chính trị làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới.
 
Định kỳ hàng quý các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để tổng hợp báo cáo Tỉnh./.
 
Sở NN&PTNN Thừa Thiên Huế
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top