Thừa Thiên Huế ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2022

Thứ tư, 31/08/2022 04:15

Ngày 8/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Danh mục gồm có 1359 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Môi trường, đất đai, giáo dục đào tạo…

Quyết định nêu rõ, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công theo các mức độ được công bố; thường xuyên rà soát, cập nhật Danh mục dịch vụ công các mức độ khi có sự thay đổi; Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai việc kiểm thử, tích hợp, cung cấp dịch vụ công được công bố tại Quyết định này lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022 đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

20220712-pg1.jpg

Ảnh minh hoạ

Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thường trực hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện cấu hình quy trình xử lý dịch vụ công khi có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung; Định kỳ hàng năm, chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của năm tiếp theo.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện rà soát, cập nhật đầy đủ và kịp thời các thủ tục hành chính trên Cổng thủ tục hành chính của tỉnh theo đúng Quyết định này; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện cấu hình dịch vụ công trực tuyến, xác nhận hồ sơ kiểm thử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến từ Cổng dịch vụ công tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Phạm Tuấn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top