Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới

Thứ tư, 29/12/2010 09:59

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng TĐKT Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH giai đoạn 2011-2015”.

img

Sau hơn 1 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm với khí thế vui tươi, phấn khởi, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương trình bày và những báo cáo của nhiều đơn vị và cá nhân tiên tiến xuất sắc ở các ngành, các địa phương đã khẳng định, thành tựu rất quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh-quốc phòng của đất nước trong 5 năm qua là kết quả huy động sức mạnh của toàn dân về cả vật chất, tinh thần và trí tuệ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, trong đó có sự đóng góp của công tác TĐKT.

Đặc biệt, qua buổi giao lưu giữa các đại biểu với trong khuổn khổ Đại hội, nhân dân cả nước đã thật sự xúc động và trân trọng những việc làm bình dị và cao đẹp của các cá nhân và đơn vị điển hình tiên tiến xuất sắc.

Bước phát triển mới của phong trào TĐYN

Phát biểu tổng kết Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương nhấn mạnh, ĐH đã thống nhất đánh giá phong trào TĐYN và công tác khen thưởng 5 năm qua đã có bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả.

Cùng với các phong trào thi đua của toàn quốc, ở ngành nào, địa phương nào cũng có những phong trào thi đua, với nội dung thiết thực và hình thức tổ chức phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên và nhân dân tham gia. Hệ thống các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức bộ máy về thi đua tiếp tục được hoàn thiện.

Thủ tướng khẳng định, kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 của đất nước.

Thủ tướng cho rằng, từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý…

Đại hội cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác TĐKT, đồng thời đã phân tích làm rõ những nguyên nhân, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác TĐKT, rất có ý nghĩa cho thời gian tới.

5 nội dung cơ bản đẩy mạnh phong trào TĐYN

imgThay mặt Chính phủ và Hội đồng TĐKT Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015” với 5 nội dung chủ yếu.

Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức… cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT…

Thứ hai, gắn phong trào TĐYN với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Tiếp theo, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian; đồng thời phải chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra...

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Cuối cùng, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy về thi đua khen thưởng, trong đó khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình mới.

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng TĐKT Trung ương, Thủ tướng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015).

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top