Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT

Thứ hai, 17/01/2022 10:53

Ngày 13/1/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 34 QĐ/BTTTT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT vừa được kiện toàn gồm có 24 thành viên, Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng. Hai Phó Trưởng ban là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Minh Tiến và Cục trưởng Cục Tin học hóa Đỗ Công Anh.

20220117-pg1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT

21 thành viên còn lại của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gồm: Vụ Bưu chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục An toàn thông tin, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Thông tin Đối ngoại, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông, Cục Thông tin Cơ sở, Cục Tin học hóa, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ CNTT, Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin.

Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc gồm 27 thành viên, Tổ trưởng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Minh Tiến, 2 Tổ phó là: Ông Đỗ Công Anh Cục trưởng Cục Tin học hóa và ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Quyết định 34 nêu rõ các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT, cụ thể: Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ; Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ - Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ được phân công; Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ TT&TT về cải cách hành chính; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan hành chính của Bộ TT&TT thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Chỉ đạo xây dựng báo cáo cải cách hành chính theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 367/QĐ-BTTTT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top