Thông tin bổ sung theo các trụ cột đánh giá

Thứ sáu, 22/09/2017 09:53

1) Pháp lý
- Luật An toàn thông tin mạng; Luật hình sự, Luật Trẻ em.
- Bổ sung các VBQPPL sau khi ban hành Luật An toàn thông tin mạng:
+ Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015.
+ Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.
+ Nghị định 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.
+ Nghị định 101/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết trách nhiệm thực hiện và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố.
+ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
+ Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.
+ Quyết định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
+ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/04/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
+ Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.
 
2) Biện pháp kỹ thuật
- Bổ sung các hạ tầng kỹ thuật quy mô quốc gia
+ Hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam
+ Hệ thống giám sát an toàn mạng quốc gia
+ Hệ thống phòng, chống, ngăn chặn thư rác
+ Hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia
- Bổ sung danh sách gần 30 tiêu chuẩn quốc gia về ATTT đã ban hành.
 
3) Quy hoạch, tổ chức:
- Bổ sung thông tin về trách nhiểm bảo đảm an toàn thông tin trong đó có 03 Bộ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT.
- Bổ sung thông tin các quy hoạch, kế hoạch sau:
+ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020.
+ Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.
+ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.
+ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020.
 
4) Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức về ATTT:
- Thông tin Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông tin Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 
5) Hợp tác quốc tế
Các tổ chức quốc tế, các quốc gia phối hợp trong công tác bảo đảm ATTT: ASEAN, ASEAN-Nhật Bản, ASEAN-Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Phần Lan…, APCERT, FIRST, ASEAN CERTs, các CERT quốc gia (JPCERT, Laos CERT…), GFCE, Meridian, KISA, CAMP.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top