Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thứ hai, 30/05/2022 16:58

Sáng ngày 30/5/2022, tại Hà Nội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tới lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã đổi mới hình thức tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh thông qua hỏi và đáp. Trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả nắm bắt nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị từ cấp cơ sở.

Bo-truong-thong-bao-nhanh.jpg

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống

Từ những câu hỏi của các đảng viên, Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, BCHTW Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào hai vấn đề lớn là: Phát triển kinh tế là trung tâm và xây dựng Đảng là then chốt.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, BCHTW Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Bí thư Ban Cán sự Đảng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong chủ trương đường lối của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương đều có câu chuyện chuyển đổi số; các đảng viên trong Bộ TT&TT nên ánh xạ vào công việc thực tiễn của đơn vị mình hay địa phương của mình. Đồng chí cũng yêu cầu cấp uỷ tìm ra công việc phải làm trong 5 nội dung trực tiếp của Nghị quyết Trung ương lần thứ 5, chỉ có như thế Nghị quyết mới đi vào cuộc sống, tránh hình thức.

Hoi-nghi-duoc-to-chuc-theo-hinh-thuc-truc-tuyen.jpg

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đảng ta phải đi đầu về chuyển đổi số

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong phát biểu về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên tại  HNTW5 khóa XIII, Đồng chí đã nêu rõ: “Đảng ta đang dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia thì Đảng phải đi đầu về chuyển đổi số”. Cụ thể gồm 3 vấn đề sau:

Thứ nhất là về quản lý Đảng bằng khoa học và công nghệ. Đảng ta là một tổ chức, lại là một tổ chức tiên phong, một tổ chức lãnh đạo và cầm quyền của một quốc gia, thì công tác quản lý Đảng cũng phải là tiên phong, hiện đại và xuất sắc. Quản lý Đảng nghiêm minh thì ngoài tổ chức, các quy định còn cần đến công cụ quản lý hiện đại. Đảng ta đang dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số (CĐS) quốc gia thì Đảng phải đi đầu về CĐS, mà cụ thể là CĐS các hoạt động của Đảng, CĐS trong công tác quản lý Đảng. Tự mình CĐS trước thì mới dẫn dắt CĐS quốc gia thành công được. Trước đến nay vẫn là đảng viên đi trước, làng nước theo sau.

Thứ hai là về giáo dục lý tưởng cho đảng viên. Đại hội XIII của Đảng đã nói đến khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một lời hiệu triệu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cường quốc năm châu, để không kẻ thù nào dám đến xâm phạm, là cụ thể hoá lý tưởng của Đảng cho một giai đoạn mới. Giáo dục lý tưởng cho đảng viên cũng sẽ dễ hơn nếu gắn với mục tiêu cụ thể, trực quan, có tính hiệu triệu cho từng giai đoạn cách mạng.

Thứ ba là các tổ chức Đảng và đảng viên không bỏ trống trận địa Internet. Internet là mặt trận chính, là chiến trường chính, là tuyến đầu trong đấu tranh ý thức hệ, trận địa chính của công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng. Đảng ta đã quan tâm đến không gian mới này, thì phải quan tâm nhiều hơn nữa. Đào tạo kỹ năng số cho đảng viên, cho các tổ chức Đảng. Xây dựng các nền tảng số, như một loại hạ tầng trên không gian mạng, để phục vụ cho hoạt động của các tổ chức đảng trên môi trường số. 5 triệu đảng viên, 52.000 tổ chức đảng lên môi trường số sẽ tạo ra một lực lượng lớn mạnh trên không gian mạng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh./.

Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top