Thành lập Văn phòng chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 31/08/2022 03:55

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố vừa ký Quyết định số 54/QĐ-BCĐCĐS thành lập Văn phòng chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố.

Văn phòng Chuyển đổi số là tổ chức thuộc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); làm đầu mối điều phối hoạt động nhằm giúp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Chuyển đổi số, Đề án xây dựng thành phố thông minh, các dự án/đề án có liên quan và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao. Trụ sở Văn phòng Chuyển đổi số đặt tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng và sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để ban hành văn bản của Văn phòng trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chuyển đổi số Đà Nẵng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm Chánh Văn phòng; Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và Lãnh đạo Sở Nội vụ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng. Thành viên Văn phòng Chuyển đổi số là đại diện các cơ quan, địa phương hiện nay đang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và bổ sung một số thành viên là đại diện một số doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố, các doanh nghiệp ký kết hợp tác chuyển đổi số với UBND thành phố; đại diện Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn. Văn phòng Chuyển đổi số hình thành các tổ chuyên môn để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyên ngành.

Văn phòng Chuyển đổi số tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Đà Nẵng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra là đầu mối tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số cụ thể tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố; Đầu mối kết nối và tổ chức các hoạt động phục vụ tư vấn chuyển đổi số của các lãnh đạo, chuyên gia cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Đồng thời giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số tại Đà Nẵng; theo dõi công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 01 trong 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là: Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó xác định quan điểm: Chuyển đổi số là “động lực”, là “cơ hội” giải quyết các “điểm nghẽn” cũng như tạo “đột phá” trong phát triển Thành phố; nhằm để đạt mục tiêu cao nhất là: Đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Ngày 28/8/2021, UBND thành phố ban hành Đề án chuyển đổi số, trong đó xác định 67 chỉ tiêu (tăng 48 chỉ tiêu so với Chương trình quốc gia) và đề ra 125 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và cũng chọn ngày 28/8 là Ngày Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, mời các chuyên gia đầu ngành tham gia và kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố tại Quyết định 3564/QĐ-UBND ngày 06/11/2021 với Trưởng ban là Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Trưởng ban thường trực là Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn. Ban chỉ đạo còn có 3 Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở TT&TT, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng và Giám đốc Sở Nội vụ; cùng với 18  thành viên./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top