Thanh Hóa: Kết quả triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ hai, 23/08/2021 13:59

Tính đến ngày 30/7/2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ khâu thu thập thông tin tại đơn vị điều tra doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng.

thanh-hoa-ket-qua-tdt.jpg

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Công tác triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận:

Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Thực hiện Công văn số 4854/BCĐTW-TTT ngày 29/7/2020 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương 2021 về hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND Thanh Hóa và chỉ đạo Cục Thống kê hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cấp huyện, cấp xã. Đến ngày 30/11/2020, đã hoàn thành việc thành lập 27 Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc cấp huyện; 559 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã, phường, thị trấn, bằng 100% số xã, phường, thị trấn đủ điều kiện thành lập BCĐ.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, có nhiều biến động về công tác cán bộ, Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa.

Về công tác chuẩn bị

Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thanh Hóa xây dựng các Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Kế hoạch số 02/KH - BCĐ ngày 25 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021;

- Kế hoạch số 03/KH TTr-BCĐ ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021;

- Kế hoạch số 04/KHKT-BCĐ ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Các Kế hoạch được xây dựng, ban hành với đầy đủ nội dung, thời gian thực hiện công việc phù hợp với thực tế của tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị 05/CT-UBND ngày 09/3/2021 về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2021 trên địa bản tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những văn bản quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để BCĐ các cấp triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

Về công tác tuyên truyền Tổng điều tra

Thực hiện kế hoạch số 662/KH-BCĐTW ngày 05/02/2021 của BCĐ Trung ương và kế hoạch số 03/KHTTr-BCĐ về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh, BCĐ tỉnh bám sát kế hoạch và hướng dẫn của BCĐ Trung ương, chỉ đạo các cấp phối hợp các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền Tổng điều tra tại địa phương.

Công tác tuyên truyền tại BCĐ tỉnh: Cục Thống kê đã phối hợp với các cơ quan Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa thực hiện các chuyên mục phóng sự, phỏng vấn và viết bài, đưa tin về mục đích, ý nghĩa, thời gian tiến hành Tổng điều tra trong suốt cả 2 giai đoạn từ 01/3/2021 đến 30/7/2021; cung cấp khẩu hiệu, tài liệu hỏi và đáp Tổng điều tra đến các Ban Chỉ đạo các cấp để đưa tin, tuyên truyền bằng hệ thống phát thanh, truyền thanh địa phương; các video liên quan phát trên bảng Led tại trụ sở Cục Thống kê Thanh Hóa…

Công tác tuyên truyền tại BCĐ huyện và xã: Ngoài các pano, áp phích, khẩu hiệu về tuyên truyền Tổng điều tra; Đài phát thanh các huyện và xã thực hiện tốt phát trên loa, đài địa phương về tài liệu hỏi đáp Tổng điều tra kinh tế giai đoạn giai đoạn I (từ 01/3 đến 30/5/2021) và giai đoạn II (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021).

Về công tác rà soát danh sách đơn vị điều tra

Thực hiện hướng dẫn của Cục Thu thập dữ liệu, TCTK về hướng dẫn rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị điều tra Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tổ Thường trực giúp việc BCĐ tỉnh hướng dẫn BCĐ cấp huyện, cấp xã thực hiện rà soát, cập nhật danh sách danh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn trên cơ sở danh sách nền doanh nghiệp do BCĐTW gửi về; danh sách đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể từ kết quả điều tra cá thể năm 2020. Hướng dẫn rà soát, bổ sung, hiệu đính mã đơn vị hành chính mới, cập nhật đầy đủ các trường mã ngành, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; mã quan hệ ngân sách, mã đơn vị, cấp dự toán, chế độ kế toán, loại đơn vị, loại hình hoạt động và tình trạng hoạt động của đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thông tin về điều tra viên và rà soát danh sách cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn… phân quyền cho ĐTV và cập nhật danh sách vào phần mềm điều tra theo đúng thời gian quy định.

Tổng số danh sách điều tra giai đoạn I được cập nhật trước ngày 28/02/2021 trên địa bàn tỉnh là 17.467 doanh nghiệp và 1.331 chi nhánh, văn phòng đại diện; 2.793 đơn vị sự nghiệp và 287 đơn vị hiệp hội; giai đoạn II là 181.798 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, trong đó: 5.904 cơ sở ngành xây dựng không thuộc đối tượng điều tra ghi phiếu, số cơ sở phải điều tra là 175.894 cơ sở và 892 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Về công tác tuyển chọn điều tra viên

Công tác tuyển chọn đội ngũ điều tra viên trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là hết sức quan trọng. Một trong những điểm mới của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đó là việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện bằng bảng hỏi điện tử (web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI) thay thế phiếu giấy. Chính vì thế, công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tập huấn nghiệp vụ được Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, phù hợp với từng khối điều tra. 

Số lượng điều tra viên được triệu tập trong điều tra doanh nghiệp toàn tỉnh là 125 điều tra viên/17.467 doanh nghiệp (trong đó: Đội điều tra viên cấp tỉnh 38 ĐTV hỗ trợ cho đơn vị thành phố Thanh Hóa có số doanh nghiệp lớn); bình quân 115 doanh nghiệp/1 ĐTV. Số lượng điều tra viên điều tra các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội là 31 ĐTV/3.080 đơn vị; bình quân 100 đơn vị/1 ĐTV. Số lượng điều tra viên điều tra khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng là 1.078 ĐTV/176.786 cơ sở cá thể, tôn giáo; bình quân 164 cơ sở/1 ĐTV. Số điều tra viên được trưng tập ở các khối điều tra đảm bảo cả về số lượng và chất lượng theo quy định.

Về công tác tập huấn nghiệp vụ

Thực hiện kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa tham gia tiếp thu và triển khai đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên BCĐ, thành viên Tổ Thường trực, giám sát viên và điều tra viên các cấp.

Ở cấp tỉnh, tổ chức dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa về việc triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của BCĐ Trung ương trong giai đoạn I và tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn phần mềm CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng trong giai đoạn II Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tổ chức 02 lớp hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn I, khối doanh nghiệp và sự nghiệp, hiệp hội), từ ngày 24/2 đến ngày 25/2/2021; 01 lớp tập huấn nghiệp vụ (giai đoạn II, khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng) vào ngày 22/6/2021.

Ở cấp huyện, tổ chức 27 hội  nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ điều tra giai đoạn I trên 27 huyện, thị xã, thành phố. Từ ngày 25/6 đến 29/6/2021, tổ chức 29 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên, giám sát viên /27 huyện, thị xã, thành phố; số lượng 1.946 người tham gia/29 lớp.

Về công tác thu thập thông tin

Công tác thu thập thông tin giai đoạn I, đến hết ngày 30/4/2021, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất việc kê khai phiếu điều tra đơn vị sự nghiệp và đơn vị hiệp hội với 2.279 đơn vị sự nghiệp và 275 đơn vị hiệp hội, đạt 100%. Trong quá trình điều tra ở địa bàn và tại cơ sở, do có nhiều đơn vị sáp nhập nên có một số đơn vị bị trùng, giải thể, sau khi điều tra viên kiểm tra báo cáo với giám sát viên xác định đơn vị bị trùng, ngừng hoạt động tiến hành lập danh sách báo cáo gửi Cục Thu thập Dữ liệu để xóa đơn vị bị trùng, giải thể.

Đối với khối doanh nghiệp, đến hết ngày 30/5/2021, toàn tỉnh đã thực hiện điều tra 17.488 doanh nghiệp, trong đó: Số doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu là 8.939 DN, chiếm 51,1% so tổng số; số doanh nghiệp tạm ngừng để đầu tư, đổi mới công nghệ là 2.592 DN, chiếm 14,8%; số doanh nghiệp ngừng chờ giải thể và giải thể, phá sản là 2.577 DN, chiếm 14,7%; số doanh nghiệp tăng mới đang trong giai đoạn đầu tư là 3.380 DN, chiếm 19,4% và 1.331 chi nhánh, văn phòng đại diện, 2.607 địa điểm có trực tiếp sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác thu thập thông tin giai đoạn II: Thực hiện Công văn 987/TCTK-TTDL ngày 25/6/2021 về việc tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021, sáng ngày 01/7/2021, BCĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra giai đoạn II tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống với các thành phần BCĐ các cấp theo quy định, cùng các cơ quan truyền thông như Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Đài phát thanh huyện Nông Cống dự và đưa tin.

Kết quả đến hết ngày 30/7/2021, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc điều tra tại cơ sở, với 179.771 cơ sở cá thể, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: Số cơ sở không còn tại ĐB/không liên hệ được/không còn SXKD là 2.253 cơ sở, chiếm 1,25% so tổng số danh sách điều tra; số cơ sở đã hoàn thành là 177.518, đạt tỷ lệ 98,75% và 907 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: Số cơ sở không còn tại: 02 cơ sở, chiếm 0,22% so tổng số danh sách điều tra; số cơ sở đã hoàn thành là 905 đạt tỷ lệ 99,78%.

Trong TĐT kinh tế 2021, Thanh Hóa có một số thuận lợi trong thu thập thông tin: Đội ngũ điều tra viên được phân công địa bàn điều tra ngay từ ngày đầu ra quân; đội ngũ điều tra viên cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ ĐTV cấp xã được tuyển chọn đa số là những người đã từng tham gia các cuộc điều tra thống kê, công chức các xã, phường, thị trấn và cán bộ khu phố,… nắm bắt khá tốt nghiệp vụ và đã từng sử dụng phần mềm CAPI trong các cuộc điều tra thống kê khác. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn từ ngày 01/3 đến 30/7/2021 khá ổn định và không có địa bàn nào trong khu vực phong tỏa phải xin lùi thời gian điều tra.

Bên cạnh đó, cũng có những khó khăn như: Trang điều tra doanh nghiệp, sự nghiệp hiệp hội và phần mềm CAPI trong một sô ngày đầu chưa hoàn thiện, tồn tại một số bất cập làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra; một số đơn vị điều tra (doanh nghiệp, hộ cá thể) thiếu tinh thần hợp tác, trốn tránh việc cung cấp thông tin; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ các tỉnh khác làm ảnh hưởng đến tâm lý của đối tượng cung cấp thông tin khi tiếp xúc với đội ngũ điều tra viên...

Vê công tác kiểm tra, giám sát

Đối với Ban Chỉ đạo tỉnh: Thực hiện kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 26/01/2021 của BCĐ tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát cả 2 giai đoạn.

Trong thời gian triển khai điều tra giai đoạn I, từ ngày 01/3 đến 30/5/2021 Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập 5 đoàn đi kiểm tra, giám sát tại 12 huyện, thị xã, thành phố gồm: Huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Như Thanh, TP. Sầm Sơn và TP. Thanh Hóa. Lực lượng tham gia giám sát chủ yếu các thành viên Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tỉnh và trưng tập thêm một số công chức các phòng nghiệp vụ Cơ quan Cục. Nội dung gồm kiểm tra việc thành lập BCĐ các cấp; các văn bản chỉ đạo tại đơn vị; công tác tuyên truyền trên địa bàn; công tác tuyển chọn điều tra viên cho giai đoạn I; công tác tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn các đơn vị kê khai phiếu điều tra trực tuyến; tiến độ điều tra doanh nghiệp, sự nghiệp và hiệp hội trên địa bàn và giám sát điều tra viên thực hiện hướng dẫn các đơn vị kê khai phiếu điều tra.

Giai đoạn II, BCĐ tỉnh thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện Phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021 khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng gồm: (1) Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các huyện mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho GSV và ĐTV; lực lượng tham gia giám sát chủ yếu các thành viên Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tỉnh và trưng tập thêm một số công chức các phòng nghiệp vụ Cơ quan Cục; thời gian từ ngày 25/6 đến hết ngày 29/6/2021 tại 13 huyện, thị xã, thành phố được kiểm tra, giám sát gồm: Huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Yên Định, Thọ Xuân, thị xã nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa; (2) Kiểm tra, giám sát thực hiện thu thập thông tin tại hộ: Thời gian từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2021, đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại 24/27 huyện, thị xã, thành phố. Lực lượng tham gia giám sát chủ yếu các thành viên Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tỉnh và trưng tập thêm một số công chức các phòng nghiệp vụ Cơ quan Cục. 

Đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố: Lực lượng chủ yếu là thành viên Tổ Thường trực giúp việc BCĐ huyện và công chức Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố. Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát đội ngũ điều tra viên thực hiện đúng phương án và đảm bảo tiến độ điều tra.  

Về công tác nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra

Thực hiện Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn số 172/HD-TCTK ngày 13/8/2021, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức nghiệm thu và duyệt dữ liệu Tổng điều tra theo 3 cấp như sau:

- BCĐ cấp xã nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra viên cấp xã và các biểu tổng hợp nhanh kết quả điều tra trên địa bàn xã, phường, thị trấn: thời gian từ ngày 01/8 - 15/8/2021.

- BCĐ cấp huyện, thị xã, thành phố nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra viên cấp huyện và các tài liệu của Ban Chỉ đạo cấp xã xong trước ngày 15/9/2021.

- BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra viên cấp tỉnh và các tài liệu của Ban Chỉ đạo cấp huyện xong trước ngày 30/9/2021.

Với quyết tâm cao Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp hoàn thành công tác nghiệm thu dự kiến sớm hơn so với kế hoạch và hoàn thành đồng bộ công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh để bàn giao tài liệu cho BCĐ Trung ương trước ngày 15/10/2021./.
 

Nguyễn Mạnh Hiệp
Quyền Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top