Thanh Hóa: Đôn đốc, chỉ đạo sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 26/12/2022 04:58

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc đôn đốc, chỉ đạo sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

ZEcmKqv4gE6vHm1Ptin091020176-jpg.jpg 

Để tổ chức triển khai việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDLQG về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có liên quan chủ động nghiên cứu, thực hiện nghiêm việc cập nhật thông tin, dữ liệu vào CSDLQG theo đúng yêu cầu, quy trình; đồng thời đề nghị Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan tham mưu văn bản cụ thể hóa về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn... để quy định, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện và tham mưu văn bản quy định, hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng kinh phí thực hiện việc quản lý, duy trì, cập nhật thông tin, dữ liệu vào CSDLQG theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh làm đầu mối liên hệ với Thanh tra Chính phủ và các đơn vị có liên quan để rà soát lại việc đăng ký, cấp tài khoản, phân quyền truy cập, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, kết nối, chia sẽ thông tin, dữ liệu với CSDLQG đảm bảo đúng quy định và hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp khó khăn vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện (nếu có); chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, hướng dẫn quản lý, sử dụng CSDLQG trong quý I/2023 (mời đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương và Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ tham gia tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nếu cần thiết). Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; thống kê, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm việc sử dụng và cập nhật thông tin, dữ liệu vào CSDLQG về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm việc sử dụng CSDLQG, cập nhật thông tin, dữ liệu thường xuyên, kịp thời theo quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top