Thái Nguyên: Cơ bản hoàn thành Tổng điều tra kinh tế 2021

Thứ tư, 15/09/2021 16:31

Sau 5 tháng triển khai, cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

thai-nguyen-co-ban-hoan-thanh-tong-dieu-tra-kinh-te-2021.PNG

Trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021, toàn tỉnh Thái Nguyên triển khai điều tra thu thập thông tin khoảng 75 nghìn đơn vị, trong đó giai đoạn I thực hiện điều tra thu thập thông tin 5500 đơn vị, giai đoạn II thực hiện gần 70 nghìn đơn vị.

Giai đoạn I Tổng điều tra kinh tế 2021 (thu thập thông tin đối với doanh nghiêp, HTX, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội) đã được thực hiện và hoàn thành tốt, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.

Tiếp tục thực hiện giai đoạn II, công tác điều tra thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng được các địa phương tích cực triển khai. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn II của cuộc Tổng điều tra đã được BCĐ Tổng điều tra kinh tế các cấp của tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt, cụ thể:

1. Công tác rà soát địa bàn, cập nhật danh sách nền đơn vị điều tra

Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, công tác rà soát, cập nhật danh sách nền cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng của tỉnh Thái Nguyên được triển khai thực hiện bài bản. Căn cứ vào danh sách ban đầu do Tổng cục Thống kê cung cấp, cơ quan Thường trực BCĐ Tổng điều tra tỉnh (Cục Thống kê) đã hướng dẫn triển khai công tác rà soát, cập nhật danh sách nền cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là BCĐ Tổng điều tra cấp huyện) để chỉ đạo BCĐ Tổng điều tra kinh tế các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện. Theo kết quả rà soát, cập nhật, toàn tỉnh có 2.450 địa bàn điều tra với 68,4 nghìn sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của toàn tỉnh là 627 cơ sở.

2. Công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên

Căn cứ vào hướng dẫn của BCĐ Trung ương và quy mô số đơn vị điều tra của từng địa phương, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã hướng dẫn BCĐ Tổng điều tra cấp huyện tuyển chọn điều tra viên. Công tác tuyển chọn điều tra viên đã được BCĐ Tổng điều tra cấp huyện thực hiện xong trước ngày 15/6/2021. Số lượng điều tra viên tham gia điều tra trong giai đoạn II của toàn tỉnh là 329 người. Trong đó, dưới 35 tuổi có 160 người (chiếm 48,6%), từ 35 đến 50 tuổi có 153 người (chiếm 46,5%); trên 50 tuổi có 16 người (chiếm 4,8%). Về trình độ, số người có trình độ từ trung cấp trở lên có 312 người (chiếm 94,8%).

Lực lượng giám sát viên của trong giai đoạn II chủ yếu là lực lượng tổ thường trực giúp việc BCĐ cấp huyện và lực lượng cán bộ của ngành Thống kê.

3. Tập huấn nghiệp vụ điều tra

Từ ngày 17/6 đến ngày 25/6/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thành phố, thị xã (viết tắt BCĐ Tổng điều tra kinh tế cấp huyện) đã tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Công tác tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm. Tất cả 12 lớp tập huấn cho điều tra viên đều có thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự và chỉ đạo. Tại các lớp tập huấn nghiệp vụ, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đã quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và quyết tâm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các lớp tập huấn nghiệp vụ của cấp huyện đã đảm bảo đúng lịch thời gian tập huấn, nội dung tập huấn và chương trình hội nghị theo đúng hướng dẫn của BCĐ Tổng điều tra Trung ương; cơ sở vật chất như hội trường, đường truyền Internet… được chuẩn bị tốt. Lực lượng giảng viên của các lớp tập huấn do Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh đảm nhiệm.

4. Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra giai đoạn II cơ bản được thực hiện tốt, đa dạng dưới nhiều hình thức, thông qua hệ thống truyền hình, báo, loa phát thanh… nên hầu hết chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đã nắm được tinh thần của Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện nhiệm vụ trong quá trình triển khai thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

5. Tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra

Thực hiện Công văn số 897/TCTK-TTDL ngày 25/6/2021 của Tổng cục Thống kê về tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã chọn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ để tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế của tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ ra quân, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã triển khai thực hiện theo các nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; thành phần tham dự đầy đủ, đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban Thường trực BCĐ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng bản chỉ đạo TĐT kinh tế huyện Đại Từ dự, chỉ đạo và quán triệt mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

Trong ngày đầu tiên triển khai thu thập thông tin tại địa bàn (01/7/2021), BCĐ Tổng điều tra kinh tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo lực lượng điều tra viên đồng loạt ra quân triển khai thu thập thông tin và rút kinh nghiệm điều tra.

6. Công tác kiểm tra, giám sát

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện rất chú trọng công tác kiểm tra, giám sát công tác điều tra thu thập thông tin. Lực lượng giám sát viên các cấp có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đi cơ sở, đến hộ dự phỏng vấn điều tra để giám sát, giúp đỡ điều tra viên điều tra ngay từ những ngày mới bắt đầu triển khai Tổng điều tra; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn những sai sót hệ thống; nắm bắt tình hình thực hiện Tổng điều tra tại các địa phương.

Ngoài công tác kiểm tra tại địa bàn, hàng ngày lực lượng giám sát viên của cấp tỉnh, cấp huyện tích cực vào Trang tác nghiệp để kiểm tra tiến độ, chất lượng phiếu điều tra nếu phát hiện sai sót, nhắc nhở điều tra viên kịp thời.

7. Hệ thống thông tin truyền thông, cung cấp tài khoản điều tra

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, giao cho Sở Thông tin và Truyền Thông đảm bảo hệ thống truyền thông thông suốt trong quá trình triển khai thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra, nên trong quá trình triển khai thu thập thông tin của giai đoạn II, điều tra viên không bị sự cố về đường truyền, công tác cập nhật thông tin và đồng bộ phiếu điều tra cơ bản thuận lợi.

Trước thời điểm điều tra, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh cập nhật, cung cấp tài khoản điều tra cho điều tra viên, giám sát viên.

8. Công tác thu thập thông tin tại địa bàn

Đến nay công tác thu thập thông tin đối với các cơ sở điều tra cơ bản hoàn tất, ngoài trừ 02 địa bàn là khu chợ của huyện Phú Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa triển khai thu thập thông tin. Qua quá trình điều tra thu thập thông tin tại địa bàn, nhìn chung các điều tra viên đều nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện tốt quy trình thu thập thông tin. Hầu hết các điều tra viên đều giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh đã phối hợp tốt với điều tra viên trong việc cung cấp thông tin. Tiến độ điều tra được các điều tra viên thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ tỉnh. Nhìn chung điều tra viên đã biết kết hợp quan sát quy mô sản xuất kinh doanh của hộ và thông tin trả lời của chủ cơ sở để điền thông tin vào phiếu điều tra.

Đến nay, công tác Tổng điều tra kinh tế 2021 của tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành, đạt trên 99%, về đích trước thời gian 5 ngày so với kế hoạch của Trung ương quy định./.
                                                

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top