Thái Bình: Ban hành Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn

Thứ tư, 07/11/2018 15:21

Ngày 19/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quy chế gồm 03 chương, 18 điều quy định về hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thái Bình và được áp dụng đối với Đài Truyền thanh cấp xã; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (huyện, thành phố sau đây gọi chung là cấp huyện); Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã.
 
Theo đó, về nguyên tắc, Đài Truyền thanh cấp xã chịu sự quản lý toàn diện của Uỷ ban nhân dân cấp xã; quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Đài Truyền thanh cấp xã phải thông tin trung thực tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.
 
Đài Truyền thanh cấp xã có nhiệm vụ: Sản xuất các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt để phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã; Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện sản xuất các chương trình phát thanh để phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện để phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của nhân dân địa phương trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã. Phát sóng các chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã.
 
Quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát lại các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện phù hợp với các quy định của pháp luật.
 
Ủy ban nhân dân cấp xã quy định cụ thể nội dung chương trình, thời điểm, địa điểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh phù hợp với đặc điểm riêng có của từng địa phương, cơ sở đảm bảo tối thiểu trong khung thời gian: Từ 05h00 đến 06h30 Buổi sáng và từ 17h00 đến 18h30 Buổi chiều các ngày trong tuần. Đồng thời, Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã không được phát trùng giờ tiếp sóng chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Các chương trình đột xuất, đặc biệt phát thanh theo sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Thông tin bằng văn bản của Đài Truyền thanh cấp xã được lưu trữ trong thời gian sáu (06) tháng, văn bản phải có chữ ký xác nhận của người kiểm duyệt mới đảm bảo tính hợp pháp; file của chương trình phát thanh được lưu trữ trên máy vi tính trong thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sóng chương trình phát thanh do địa phương sản xuất.
 
Ngoài ra, Quy chế cũng Quy định về tiêu chuẩn người hoạt động ở Đài Truyền thanh cấp xã; Nhiệm vụ, quyền hạn của người hoạt động ở Đài Truyền thanh cấp xã; Nguồn kinh phí bảo đảm chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở Đài Truyền thanh và kinh phí hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong đảm bảo hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định số 60/2002/QĐ-UB ngày 16/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn./.
 
Sở TT&TT Thái Bình
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top