Tạp chí Quốc phòng toàn dân với việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Thứ sáu, 17/12/2021 12:05

Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn xác định, cùng với bài viết vạch trần quan điểm sai trái, thù địch, còn có bài viết nói lên những thành tựu của đất nước, Quân đội ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; coi đó là câu trả lời thiết thực nhất để khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

tc-qptd.jpg

Thiếu tướng, TS. Đỗ Hồng Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Ảnh:  tapchiqptd.vn

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và đó cũng là nền tảng tư tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Do đó, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội là nhiệm vụ chính trị trọng yếu hiện nay, nhằm phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, “phi chính trị hóa” Quân đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; xác định tốt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, không bị tác động bởi sự chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ này càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả; trong đó, có vai trò của Tạp chí Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận về quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.    

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là học thuyết khoa học và cách mạng, vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản và nhân loại để đấu tranh chống giai cấp bóc lột, giải phóng mình, thực hiện sứ mệnh lịch sử đánh đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân lao động. Vì vậy, từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lê-nin luôn bị chủ nghĩa đế quốc, các phần tử phản động ra sức chống phá, phủ nhận, hòng xóa bỏ lý tưởng cao đẹp và nhân văn của Học thuyết này. Đối với nước ta, lợi dụng những hạn chế trong quản lý, điều hành đất nước, cùng các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng trắng trợn, tinh vi, thâm độc, hòng làm lung lạc tư tưởng, mê hoặc những người nhẹ dạ, cả tin, phủ nhận nền tảng tư tưởng dẫn đến làm cho Đảng ta mất phương hướng trong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, v.v. Họ rêu rao rằng, chủ nghĩa Mác – Lê-nin chỉ có giá trị ở cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, thế kỷ XXI không còn phù hợp nữa; rằng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là minh chứng cho sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Từ đó, họ ngụy biện rằng chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, với mục đích đối lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một luận điệu rất nguy hiểm vì làm như vậy là cô lập, suy yếu tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tiến tới phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng, v.v. Trên thực tế, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, luôn toan tính tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị - xã hội của nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.   

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch cũng không nằm ngoài mưu đồ của chúng đối với cách mạng Việt Nam, nhằm thực thiện “phi chính trị hóa” Quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, chiến sĩ phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, phân rã về tư tưởng, rệu rạo về tổ chức, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn tới hủy hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Nhận thức rõ mưu đồ đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng; những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị. Các cơ quan, viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, có nhiều chương trình, đề tài, chuyên đề bài giảng, phát hành ấn phẩm có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn. Báo chí Quân đội, tích cực mở rộng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về nội dung này, với nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Lực lượng 47, phát huy vai trò nòng cốt, vừa tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, vừa tuyên truyền thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội, v.v. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ có nhiều đổi mới, giữ vững định hướng, bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước, Quân đội, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội. Qua đó, góp phần nhận diệnrõ các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, trong Quân đội nói riêng. Đồng thời, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, khẳng định tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tính tất yếu khách quan về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Hòa cùng hoạt động đấu tranh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn coi hoạt động này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, theo đúng tôn chỉ, mục đích của một cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tờ Tạp chí lý luận về bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Trong quá trình đấu tranh, Tạp chí xác định cùng với bài viết vạch trần quan điểm sai trái, thù địch, còn có bài viết nói lên những thành tựu của đất nước, Quân đội ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; coi đó là câu trả lời thiết thực nhất để khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu cao của hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tạp chí đã tập trung tuyên truyền những bài viết có tính chất quảng bá, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, trước hết là đổi mới tư duy quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế. Tạp chí đặt trọng tâm vào tuyên truyền các chủ trương, định hướng công tác lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các tổng cục; trao đổi, tổng kết kinh nghiệm về các mặt hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân, của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương,… trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng, thế trận Quốc phòng toàn dân, kết hợp với lực lượng, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nghiên cứu một số vấn đề về nghệ thuật quân sự, phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Đáng chú ý là, Tạp chí luôn tích cực đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận chính trị - tư tưởng, chống quan điểm sai trái, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, đấu tranh trực diện phê phán các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, thông qua những bài viết đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí.

Hiện nay, việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân được thực hiện trên 03 phiên bản: Tạp chí in, Tạp chí điện tử và Blog TRE VIỆT. Mỗi phiên bản tùy theo quy định về tôn chỉ, mục đích và yêu cầu thông tin tuyên truyền để có bài đấu tranh cho phù hợp. Theo đó, Tạp chí in, có chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình - tự diễn biến, tự chuyển hóa”, mỗi số ít nhất có hai bài trên chuyên mục này. Với phương pháp khoa học, lập luận lô-gíc, sắc bén, ngôn ngữ trong sáng, văn phong lưu loát, khúc chiết, cơ sở lý luận sâu sắc, dẫn chứng thực tiễn sinh động, các bài viết không chỉ làm rõ những thành tựu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà còn vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với Tạp chí điện tử, cách thức viết bài đấu tranh như Tạp chí in, song có lợi thế hơn Tạp chí in là kịp thời phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch khi chúng mới manh nha, nên có tính thời sự cao. Với Blog TRE VIỆT, các bài viết đấu tranh trực diện với những hành động chống phá, cả về các sự kiện, con người và mưu đồ của chúng. Với phiên bản này, hiện nay, Tạp chí đang sử dụng lực lượng phóng viên trẻ, tâm huyết, có khả năng công nghệ thông tin, trình độ, kinh nghiệm viết bài đấu tranh để tham gia, v.v. Ngoài ra, một số cán bộ của Tạp chí còn tích cực viết bài trên Blog của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các cơ quan báo chí khác, với chất lượng tốt. Việc duy trì thường xuyên, có hiệu quả hoạt động này, góp phần tạo nên “thương hiệu” của Tạp chí Quốc phòng toàn dân, được Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và bạn đọc đánh giá cao. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí xác định:

  Trước hết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng trước những mưu đồ chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bám sát tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, những năm qua, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã đi đúng hướng, hiệu quả cao, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, việc tuyên truyền trên Tạp chí được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu, với luận chiến sắc sảo, chặt chẽ, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Các quy chế sử dụng internet, thông tin tuyên truyền,... đều được quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Các bài viết đăng trên Tạp chí đều được duyệt qua các cấp, đúng tinh thần chỉ đạo của trên, có tính chiến đấu cao, không để sơ hở và có những sai sót đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, phải khẳng định quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta, đó là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.    

Hai là, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các bài viết đăng trên Tạp chí, tạo ra sức tự đề kháng cho cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Theo đó, Tạp chí chủ động tuyên truyền gương “người tốt”, “việc tốt”, lấy tuyên truyền một cách thuyết phục về các thành tựu kinh tế - xã hội, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; mối quan hệ đoàn kết quân - dân, thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân làm dòng chủ đạo trong các bài viết. Tập trung xây dựng, tuyên truyền những hình mẫu lý tưởng cách mạng, nhân văn, ca ngợi, xây đắp những chuẩn mực, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho những phẩm chất tốt đẹp đó luôn tỏa sáng trong điều kiện mới. Tuyên truyền khách quan, đầy đủ về những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế trong xã hội, không thổi phồng khuyết điểm, không lấy vụ việc giật gân để câu khách. Các bài viết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực phải trên tinh thần xây dựng, lấy “xây” làm chính và lấy “xây” để “chống”, hướng tới cái đúng, cái đẹp, cái hay, đẩy lùi cái sai, cái ác và cái xấu. Trong tuyên truyền đã chỉ rõ sự đổ vỡ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là do đảng cộng sản của những nước đó vận dụng học thuyết Mác – Lê-nin một cách cứng nhắc, giáo điều, duy ý chí nên dẫn đến sai lầm. Đặc biệt, trước những khó khăn, khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây, thì chủ nghĩa C. Mác, nhất là học thuyết kinh tế của C. Mác được nhiều quốc gia nghiên cứu, vận dụng; từ đó, khẳng định tư tưởng của C. Mác là tư tưởng của thế kỷ XXI.

Nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Tạp chí là, tích cực có những bài đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; chủ động khắc phục, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lấy phòng ngừa, bảo vệ là chính; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ, lọt thông tin, các ấn phẩm xấu độc xâm nhập vào đơn vị, bảo đảm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ba là, làm tốt công tác bồi dưỡng về trình độ, nghiệp vụ, năng lực thể hiện các bài viết đấu tranh cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Trước hết, phải trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân biệt rõ đối tượng, đối tác trong điều kiện nước ta hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng. Tiếp tục nghiên cứu, trang bị có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin của Hồ Chí Minh. Mở rộng, đi sâu nghiên cứu trên quan điểm khách quan, biện chứng, tiếp thu những giá trị tiến bộ của những trào lưu tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, góp phần vận dụng vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Qua đó, khẳng định những giá trị bền vững của những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối lãnh đạo của Đảng, nhất là đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đồng thời, làm cơ sở khoa học đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, định kỳ hằng năm Tòa soạn Tạp chí, Chi hội Nhà báo đều tổ chức lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, trong đó có truyền đạt kinh nghiệm viết bài đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch cho các đối tượng, nhất là đội ngũ phóng viên trẻ, làm cơ sở để họ chủ động trong thể hiện bài viết của mình.

Bốn là, đa dạng hóa hình thức thể hiện, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với ba phiên bản hoạt động, Tạp chí luôn tích cực, chủ động, đi trước trong cuộc đấu tranh này. Bám sát các sự kiện chính trị, lịch sử, các vụ việc, nắm bắt thủ đoạn chống phá của các thế lực địch để có bài viết cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận, phù hợp với từng phiên bản, sự kiện. Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc; chia rẽ Đảng, Nhà nước với Quân đội và Nhân dân của các thế lực thù địch.

Để có cơ sở viết bài chất lượng tốt, việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chính thống tới mọi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí luôn được chú trọng. Đồng thời, động viên, xây dựng, hình thành các trang web cá nhân của lực lượng nòng cốt, mở rộng, phát triển các bloger để phối hợp đấu tranh trực diện với cá nhân, luận điệu tuyên truyền sai trái trên không gian mạng. Nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để nắm bắt tình hình; chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chặn lọc thông tin mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng internet chống phá ta.

Năm là, thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng nòng cốt; bảo đảm tốt phương tiện kỹ thuật, công nghệ cho đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Tạp chí tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu về chống quan điểm sai trái, thù địch. Đó là những cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, Tạp chí hết sức quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên là những nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Quân đội, cán bộ Tạp chí đã nghỉ chế độ, có tâm huyết, khả năng viết bài, tạo điều kiện cho họ  phát huy khả năng, sở trường trong thể hiện các bài viết chống quan điểm sai trái đăng trên tạp chí. Đồng thời, chú trọng nâng tầm lý luận sắc sảo, kinh nghiệm tổ chức lực lượng và trong công tác bảo đảm; quan tâm đầu tư, trang bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng, bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách phù hợp đối với lực lượng viết bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, v.v.

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành, trong đó có Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Nhận thức rõ điều đó, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chú trọng tuyên truyền trên lĩnh vực này, bảo đảm tính chiến đấu cao, kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch./.

Thiếu tướng, TS. Đỗ Hồng Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top