Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ tư, 22/09/2021 15:26

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(1). Đây là bốn mặt của công tác xây dựng Đảng, có quan hệ mật thiết, là tiền đề của nhau; đồng thời là đòi hỏi cấp bách, nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

46546543-1617123402877.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị là quá trình xây dựng cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và tổ chức thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối đó trong thực tiễn, bảo đảm cho quyền lực chính trị và vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được củng cố và nâng cao. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với Đảng, mà cả đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, là tiền đề cho công tác xây dựng Đảng về mọi mặt. Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị cần tập trung một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc, rộng rãi cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong bất kỳ hoàn cảnh nào; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ và tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng. Đây là văn kiện có giá trị cao nhất của Đảng, tập trung trí tuệ, thể hiện ý chí và khát vọng của toàn Đảng và Nhân dân ta. Tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, tất cả cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện. 

Ba là, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị.

Bốn là, tập trung củng cố, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo và cầm quyền  của Đảng. Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội; là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là hạt nhân chính trị, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, cần thường xuyên chăm lo củng cố vị trí, vai trò lãnh đạo, nâng cao trí tuệ, năng lực cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và đối với toàn xã hội. Để nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, mọi tổ chức đảng phải chủ động nâng cao năng lực dự báo, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách; phải thường xuyên chăm lo nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt cho mọi cán bộ, đảng viên, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong, vững vàng về lập trường, quan điểm chính trị, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Năm là, tập trung đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, xuyên tạc lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân, đặc quyền, đặc lợi và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục xây dựng Đảng vững vàng về tư tưởng, tiên phong về lý luận

Đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng và toàn xã hội, góp phần quan trọng đảm bảo cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận giành thắng lợi. V.I.Lênin từng chỉ rõ: “Chỉ Đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”(2). Nhằm xây dựng Đảng vững mạnh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận giai đoạn hiện nay, cần tập trung một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, lý luận.

Để công tác tư tưởng, lý luận của Đảng đạt kết quả cao, trước hết cần xác định công tác tư tưởng, lý luận là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước, của từng cấp ủy, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, lý luận cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cho mỗi cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh và điều kiện mới.

Trong điều kiện hiện nay, cần làm rõ những giá trị lý luận cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển những luận điểm lý luận mới cho phù hợp với thực tế.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng, lý luận theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả.

Cần xác định rõ nội dung công tác tư tưởng, lý luận cho phù hợp với từng đối tượng, từng thời gian, điều kiện hoàn cảnh. Nội dung công tác tư tưởng lý luận cần tập trung vào những vấn đề cụ thể, những vấn đề bức xúc mà thực tiễn công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đang đặt ra, những vấn đề mà xã hội đang quan tâm; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình phát triển đất nước. 

Đặc biệt, nội dung trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận hiện nay là phải tập trung vào việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng việc giáo dục, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mọi người dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, công lao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cần khắc phục tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ngại học tập lý luận chính trị. Xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế để mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực và thường xuyên học tập lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường của giai cấp công nhân. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trên cơ sở đó nâng cao “sức đề kháng” xã hội, nhất là cho thế hệ trẻ. 

Đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, lý luận theo hướng vừa giữ vững nguyên tắc, vừa mềm dẻo, linh hoạt, có cơ sở lý luận và thực tiễn, có tính khách quan và khả năng thuyết phục, phù hợp với trình độ, tâm lý, nguyện vọng, nhu cầu của từng đối tượng. Xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng cần quán triệt phương châm “tích cực, chủ động, kịp thời, từ xa, từ sớm”; chủ động kịp thời nắm bắt, dự báo, xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đời sống xã hội, kiên quyết không để lây lan các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm xuyên tạc, chống phá. 

Bốn là, tăng cường phối hợp các tổ chức, cơ quan chức năng, các lực lượng nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với quần chúng nhân dân; phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, chính sách; Nhà nước quản lý bằng pháp luật, bằng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nhân dân làm chủ thông qua cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, được bảo đảm bằng pháp luật. 

Năm là, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận.

Sớm kiện toàn việc xây dựng các cơ quan tham mưu cấp ủy, các  lực lượng chuyên trách công tác tư tưởng, lý luận theo hướng tinh gọn, trong sạch, đủ mạnh, có nghiệp vụ tinh thông, sắc sảo, nhạy bén về chính trị, đủ sức tham mưu kịp thời, chính xác cho cấp ủy về công tác tư tưởng lý luận. Sắp xếp các cơ quan truyền thông đại chúng theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ các nhà khoa học lý luận đầu ngành, có trình độ, năng lực phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và phát triển lý luận của Đảng hiện nay.

Sáu, tăng cường đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho công tác tư tưởng, lý luận; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin cho Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm định hướng dư luận xã hội, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp chính quyền, các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân.

Tập trung xây dựng Đảng trong sạch về đạo đức

Trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, xây dựng Đảng trong sạch về đạo đức là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo nên uy tín và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Do đó, xây dựng Đảng trong sạch về đạo đức trở thành vấn đề cấp bách; vì đạo đức cách mạng là “cái gốc” của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi tổ chức đảng. Để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch về đạo đức, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục, phát huy vai trò gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đạo đức là gốc của người cách mạng”; “Không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(3). Tuy nhiên, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên “không phải từ trên trời rơi xuống” mà phải được nhận thức đầy đủ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Vì vậy, các tổ chức đảng phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa của đạo đức cách mạng, của việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; phải thường xuyên xây dựng ý thức tự phê bình và phê bình, rèn luyện thói quen, hành vi đạo đức, ý chí phấn đấu, hy sinh, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm… cho cán bộ, đảng viên.

Hai là, xây dựng các cơ chế, quy chế, quy định cụ thể và tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những kẻ cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống ra khỏi bộ máy của các cơ quan công quyền . 

Quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên thông qua các cơ chế, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước là một trong những biện pháp giáo dục, rèn luyện và giữ gìn đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Thực tế trong thời gian qua cho thấy, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực có chiều hướng phức tạp, có nguy cơ tăng cao là một phần do hệ thống các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, thực hiện thiếu nghiêm túc, công tác kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên. Vì vậy, cần cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng các quy chế, quy định làm căn cứ, cơ sở cho việc tư dưỡng, rèn luyện đạo đức và làm căn cứ để đánh giá đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện những tấm gương tiêu biểu; kịp thời cảnh báo, răn đe những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, mức độ uy tín, tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đối với Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát. Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa, kiểm soát khéo, về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”(4).

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ; việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống; việc hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đặc biệt kiểm tra, giám sát vai trò gương mẫu của người đứng đầu tổ chức đảng trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp trên, các cơ quan chuyên môn và của Nhân dân, kiên quyết không để một cá nhân, tổ chức nào đứng ngoài sự kiểm tra, giám sát của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có “vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.  Phương châm là, bất cứ ai, ở đâu, cấp nào được giao quyền lực và trách nhiệm thì quyền lực và trách niệm phải được kiểm soát. 

Ba là, gắn công tác xây dựng Đảng về đạo đức với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Những nội dung xây dựng Đảng về đạo đức luôn gắn với xây dựng bản lĩnh, lập trường, quan điểm chính trị; với xây dựng bộ máy tổ chức trong sạch, vững mạnh. Một đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tận tụy với công việc, có trách nhiệm với Nhân dân, luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc… thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ vững chắc, bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả, có kỷ luật nghiêm minh, nội bộ luôn đoàn kết, nhất trí. Nền tảng tư tưởng của Đảng được xây dựng vững chắc, bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả sẽ góp phần rất quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện tác phong, lối sống, thái độ, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, xây dựng Đảng về đạo đức phải gắn liền với xây dựng Đảng về tổ chức và xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng vững mạnh. 

Bốn là, thực hiện hiệu quả đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, lần thứ 7, lần thứ 8 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

Năm là, xác định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức làm căn cứ để giáo dục, rèn luyện và đánh giá đạo đức của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được quan tâm, được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng. Tuy nhiên, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức còn chung chung, thiếu cụ thể. Trong nhận thức, chúng ta mới tiếp cận nội dung đạo đức của cá nhân mà chưa cụ thể hóa thành những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể về đạo đức của cá nhân và của tổ chức đảng; khi nhận xét, đánh giá, khi giáo dục, rèn luyện đạo đức thường là chung chung, trừu tượng. Vì vậy, cần xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức của tổ chức đảng và của cán  bộ, đảng viên. Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức phải cụ thể, gắn với từng chức danh, từng cương vị công tác của mỗi người. Đây là nội dung rất quan trọng, là căn cứ để đánh giá đạo đức, là cơ sở để xây dựng, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. 

Xây dựng Đảng tinh gọn về tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy về công tác tổ chức của Đảng. 

Đây là khâu đầu tiên để đổi mới công tác tổ chức của Đảng. Đổi mới tư duy về công tác tổ chức cần quán triệt các quan điểm, phương châm: 1) Việc ra đời, tách nhập, sắp xếp một cơ quan, tổ chức là do nhu cầu xã hội, không lấy ý chí chủ quan của người lãnh đạo để áp đặt một cách tùy tiện, thiếu cơ sở khoa học - thực tiễn; 2) Đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công  nhằm giảm biên chế, kinh phí, tạo cơ hội, khai thác tiềm năng của xã hội. Đối với những lĩnh vực mà xã hội đảm đương được thì Nhà nước không thành lập tổ chức, cơ quan trong lĩnh vực đó; 3) Một lĩnh vực hoạt động chỉ có một cơ quan đảm nhiệm, không để chồng chéo, trùng lắp. Tiếp tục thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp hoặc gần nhau; 4) Việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy phải bảo đảm theo hướng “gọn” trước, “tinh” sau; có nghĩa là, kết hợp rà soát lại chức năng của các cơ quan, tổ chức gắn với việc mô tả vị trí công việc, chức danh để kết hợp giảm biên chế với giảm đầu mối tổ chức, sau đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức và con người.

Thứ hai, tập trung xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị thật sự khoa học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XII.

Cần tăng cường đổi mới, sắp xếp nhằm bảo đảm cho bộ máy của toàn hệ thống chính trị thực sự gọn nhẹ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm quyền làm chủ thực sự của Nhân dân. 

Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức; nâng cao về trình độ, năng lực, nghiêm minh về kỷ luật.

Để xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, có kỷ luật nghiêm minh, cần tập trung vào một số nội dung: 1) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thực sự vững vàng, trong sạch, gương mẫu; 2) Tập trung kiểm soát quyền lực và trách nhiệm; đảm bảo nhiệm vụ được giao luôn gắn với trách nhiệm. Khi đã được giao trách nhiệm, quyền lực thì quyền lực, trách nhiệm phải được kiểm soát, rõ ràng. Nguyên tắc là, ở đâu được giao trách nhiệm và quyền lực thì quyền lực và trách nhiệm phải được kiểm soát chặt chẽ; 3) Quyết liệt hơn nữa trong cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cơ chế, quy chế để sàng lọc, loại bỏ những kẻ cơ hội, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Phải thực hiện cơ chế “có vào, có ra, có lên, có xuống”. Có cơ chế khen thưởng, xử phạt nghiêm minh, công bằng, công khai. 

Thứ tư, thể chế hóa và hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức và cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và cán bộ.

Cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống các nguyên tắc, cơ chế, quy chế về công tác tổ chức và cán bộ một cách đồng bộ, đồng thời triển khai việc thực hiện các nguyên tắc, kỷ luật đảng nghiêm minh, nhất là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Phải thông qua cơ chế, quy định của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức đảng, chính quyền, thông qua hệ thống công cụ pháp lý để kiểm tra, kiểm soát, giám sát công tác tổ chức và quản lý chặt đội ngũ cán bộ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác tổ chức và cán bộ. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan cấp trên đối với các tổ chức, cơ quan cấp dưới. Dựa vào Nhân dân để kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động và chất lượng cán bộ.

Đồng thời, gắn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức và đội ngũ cán bộ với cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác tổ chức và cán bộ phải góp phần quan trọng trong việc sàng lọc cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất; kiên quyết không để những kẻ cơ hội núp bóng tổ chức để mưu lợi cho bản thân./.

 

PGS.TS Lê Kim Việt, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 

--------------------

Ghi chú:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.180.

(2)  V.I.Lênin, Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ Matxcơva,1975, tr.32.

(3),(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.292, tr.327.

 

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top