Sơn La: Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

Thứ bảy, 17/12/2022 10:37

Thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 12/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2591/QĐ-UBND.

images5461980-chuyendoiso.jpg

Mục tiêu chung: Hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2025, có 100 doanh nghiệp được nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, kết nối các giải pháp. Tối thiểu 50 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Nội dung Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 bao gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức; Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực  hiện kế hoạch này; là đầu mối chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp chuyển đổi số.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng quản lý nhà nước, xác định các yêu cầu, nội dung chuyển đổi số cụ thể trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh theo đặc thù từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tìm hiểu, giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số chuyên ngành, để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc quản lý của ngành, địa phương; tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng, ưu tiên lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ ngành quản lý… gửi Sở Thông tin và Truyền thông tư vấn, hướng dẫn, tổng hợp, hỗ trợ chuyển đổi số.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top