Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/09/2023

TÀI LIỆU

Khảo sát ứng dụng CNTT năm 2016 và thu thập số liệu dự án đầu tư ứng dụng CNTT theo Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT

02/11/2016 10:19 SA Xem cỡ chữ

- Phiếu khảo sát ƯDCNTT năm 2016

- Văn bản tham khảo:

  + Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

  + Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

Lượt truy cập: 2544

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)