Sẽ đánh giá toàn diện 10 năm thi hành Luật CNTT

Thứ ba, 10/05/2016 13:48

Bộ TT&TT dự kiến sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT vào quý IV/2016. Bộ TT&TT cũng đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan gửi báo cáo tổng kết về Bộ trước ngày 30/6.

20160510-m4.jpg
 
Một trong những mục đích của kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT năm 2006 là làm cơ sở xây dựng Đề án sửa đổi Luật CNTT theo Nghị quyết 26 của Chính phủ (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)
 
Ngày 29/4/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký công văn đề nghị Ban Chỉ đạo CNTT của Cơ quan Đảng; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các hội, hiệp hội CNTT và doanh nghiệp liên quan triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT.
 
Công văn nêu rõ, Luật CNTT số 67 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 là văn  bản pháp luật cao nhất trong lĩnh vực CNTT định hướng và tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực CNTT phát triển và hội nhập quốc tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng thời gian qua.
 
Thực tế sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật CNTT cho thấy bối cảnh quốc tế, tình hình phát triển đất nước và bản thân ngành CNTT đã có nhiều thay đổi. Thế giới đã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với những thay đổi cơ bản về khoa học, công nghệ, mức độ cạnh tranh trên trường quốc tế. Tại Việt Nam, năng lực quản lý, nhu cầu ứng dụng, phát triển CNTT và trình độ dân trí cũng đã được nâng cao. Bản thân ngành CNTT thời gian qua cũng đã có những xu hướng phát triển mới cần được quan tâm.
 
Trong bối cảnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của CNTT, Đảng và Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chỉ đạo, định hướng quan trọng về CNTT trong đó CNTT được xác định là một trong những công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới, mang lại động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội thông tin… Do đó, nhu cầu rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về CNTT phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực này trở nên bức thiết. Vì vậy, tại Nghị quyết số 26 ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì, xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật CNTT.
 
Cũng theo công văn nêu trên, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, để làm cơ sở xây dựng Đề án sửa đổi Luật CNTT theo Nghị quyết số 26, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật  CNTT, xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT và gửi về Bộ (Vụ CNTT) trước ngày 30/6/2016.
 
Cùng ngày 29/4, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã ký Quyết định số 692 ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT.
 
Theo kế hoạch, việc tổng kết được thực hiện toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như trong phạm vi từng Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội CNTT, doanh nghiệp lớn có liên quan. Yêu cầu đặt  ra là phải đánh giá đúng tình hình 10 năm thi hành Luật CNTT và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm rõ những kết quả, thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai về ứng dụng và phát triển CNTT.
 
Bộ TT&TT là cơ quan chủ trì, phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT trên phạm vi toàn quốc. Để triển khai, Bộ TT&TT thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật CNTT do 1 Thứ trưởng làm Trưởng ban; Vụ CNTT là đơn vị thường trực; các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ để tham mưu, tư vấn công tác tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT. Các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ TT&TT triển khai các nhiệm vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Cũng theo kế hoạch này, cùng với việc xác định thời hạn các cơ quan Đảng; các Bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp tiến hành tổng kết và gửi báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT về Bộ trước ngày 30/6, Bộ TT&TT cũng dự kiến sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết  10 năm thi hành Luật CNTT vào quý IV/2016.
 
Vụ CNTT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT, trình Ban chỉ đạo xem xét, cho ý kiến; trình Bộ trưởng quyết định.
 
Trước đó, vào ngày 21/4/2016, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT năm 2006.
 
Các nội dung tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT:
 
- Đánh giá công tác triển khai thi hành Luật CNTT và việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật CNTT.
 
- Đánh giá toàn diện các nội dung, quy định của Luật CNTT (ứng dụng CNTT, phát triển CNTT, biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển CNTT, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm); thông qua đó nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong quy định của Luật CNTT và thực tiễn tổ chức thực hiện các quy định của Luật; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT cần điều chỉnh.
 
- Đánh giá các thành tựu và tác động của Luật CNTT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu của đất nước đối với hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.
 
- Rà soát, đánh giá mối quan hệ giữa quy định của Luật CNTT với các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật An toàn thông tin mạng 2015… và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
 
- Đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về CNTT: các nội dung cần thay thế, sửa đổi và bổ sung quy định hiện hành…
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top