Ra mắt ấn phẩm “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Thứ tư, 14/04/2021 11:01

Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do các chuyên gia có uy tín hàng đầu về nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, được biên tập bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần làm rõ những luận cứ, luận giải nội dung Văn kiện, đặc biệt là đối với những nội dung mới.

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết.

20210414-l8.jpg

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho các cơ quan, đơn vị

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc- Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nhiều Văn kiện quan trọng, đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới; thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, ý chí quyết tâm phát triển của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, với mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngay sau khi Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ biên tập, xuất bản, phát hành “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”. Sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được xuất bản đã kịp thời phục vụ Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc trong tháng 3/2021.

Hiện nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm. Để bảo đảm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và khẩn trương để kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do các chuyên gia có uy tín hàng đầu về nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, được biên tập bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần làm rõ những luận cứ, luận giải nội dung Văn kiện, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là đối với những nội dung mới.

20210414-l9.jpg

Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do các

chuyên gia có uy tín hàng đầu về nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn

Phát biểu tại Lễ giới thiệu ấn phẩm, PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Nội dung cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” được chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; trong đó có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới. Những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII đã nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Được biết, bên cạnh cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã và đang phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết khác dùng cho các đối tượng khác nhau, như: “Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”…

Đặc biệt, cũng trong dịp này, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị 10 cuốn của 5 môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, dự kiến sẽ ra mắt độc giả trong tháng 4, tháng 5 năm nay. Bộ giáo trình cập nhật kịp thời những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII, sẽ là nguồn tài liệu uy tín, đáng tin cậy phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, học viện trên cả nước./.

 

Theo dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top