Quy định tiêu chí Thông tin và Truyền thông đối với xã nông thôn mới

Thứ năm, 15/06/2017 14:16

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 quy định chi tiết thực hiện tiêu chí TT&TT trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, xã đạt tiêu chí nông thôn mới về TT&TT giai đoạn 2016-2020 là xã đáp ứng 04 điều kiện: Có điểm phục vụ bưu chính; có dịch vụ viễn thông, internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành.

Về điều kiện đạt đối với xã có điểm phục vụ bưu chính là: Có mặt bằng, trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung ứng và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tại địa phương; có treo biển tên điểm phục phục vụ; niêm yết giờ mở cửa phục vụ và các thông tin về dịch vụ bưu chính cung ứng tại các điểm phục vụ; thời gian mở cửa phục vụ phải đảm bảo tối thiểu 4 giờ/ngày làm việc; đảm bảo cung cấp các dịch vụ: dịch vụ thư có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg, dịch vụ gói, kiện hàng hóa có khối lượng đơn chiếc đến 05 kg.

Về điều kiện đạt đối với xã có điểm dịch vụ viễn thông, internet là: Tất các các thôn, bản trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất (hoặc phải có ít nhất một điểm dịch vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy cập internet); dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn xã phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Về điều kiện đạt đối với xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn là: Có đài truyền thanh hữu tuyến hoặc vô tuyến được thiết lập, đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành; ít nhất 2/3 số thôn, bản trong xã có hệ thống loa hoạt động.

Về điều kiện đạt đối với xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành: Xã có máy vi tính phục vụ công tác của cán bộ, công chức với hệ số máy vi tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu là 0,3; Cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã có máy vi tính kết nối mạng internet băng rộng; Xã có sử dụng ít nhất một trong các phần mềm ứng dụng: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử chính thức của cơ quan Nhà nước; Hệ thống một của điện tử; Cổng/trang thông tin điện tử có chức năng phục vụ công tác quản lý, điều hành hoặc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2.

Quyết định cũng chỉ rõ, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của các tổ chức và cộng đồng từng xã và các quản lý chuyên ngành về TT&TT.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top