Quảng Ngãi phê duyệt đề án xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2018 – 2022

Thứ năm, 21/12/2017 08:28

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2022.

Theo đó, mục tiêu đề án là xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước gắn với quá trình cải cách hành chính, để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Thực hiện hoàn thành kết nối, liên thông hệ thống eOffice ở tất cả các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, đơn vị cấp huyện và cấp xã trước ngày 31/12/2017. 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dưới dạng điện tử. 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử. Triển khai và ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử trong 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; phấn đấu đạt 80% cơ quan nhà nước cấp xã. Đạt 80% huyện, thành phố; tối thiểu 40% xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình “Bộ phận một cửa hiện đại”. 50% thủ tục hành chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 3; 40 dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, 08 dịch vụ hành chính công cấp huyện và 05 dịch vụ hành chính công cấp xã được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Trên 80% người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được truyền thông về chính quyền điện tử, trong đó phấn đấu trên 50% có thể tiếp cận sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Chính quyền điện tử…..
 
Về lộ trình xây dựng, năm 2018 ưu tiên tập trung triển khai phần mềm một cửa điện tử hiện đại liên thông dùng chung cho các cơ quan nhà nước theo hướng thuê dịch vụ CNTT; hệ thống CSDL theo dõi đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phát triển các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi; nâng cấp và vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã theo hướng thuê dịch vụ CNTT; tăng cường đảm đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực CNTT; hình thành công dân điện tử và truyền thông về xây dựng Chính quyền điện tử; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin và CSDL chuyên ngành; triển khai ứng dụng Phần mềm ISO điện tử theo hướng thuê dịch vụ CNTT. Từ năm 2019 đến năm 2022, tiếp tục nâng cấp và duy trì các nội dung của năm 2018, đồng thời triển khai xây dựng Tổng đài hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; nâng cấp Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đầu tư thống nhất và nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi.
 
Dự kiến tổng mức đầu tư của Đề án là 90 tỷ đồng trong đó ngân sách tỉnh là 70 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng.
 
Ðể đảm bảo thực hiện đề án đúng tiến độ theo lộ trình, UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin chỉ đạo thực hiện Ðề án Chính quyền điện tử của tỉnh. Ðồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm, chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện của đề án gồm: tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động vốn đầu tư, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách./.
Thúy Vân
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top