Quảng Ngãi chủ động thích ứng, giảm thiểu nguy cơ mất ATTT

Chủ nhật, 20/09/2020 18:22

Tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025 phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, trong đó tập trung vào khâu an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng.

 Đồng thời theo bản Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong giai đoạn 2020 - 2025 đã được Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Ngọc Dũng ký phê duyệt, tỉnh Quảng Ngãi cũng phấn đấu để có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn, an ninh thông tin trên mạng.

Bên cạnh đó, vẫn theo bản Kế hoạch này, tỉnh Quảng Ngãi còn đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn, an ninh thông tin mạng; Tạo chuyển biến trong nhận thức về an toàn, an ninh thông tin đối với cán bộ, công chức, viên chức...; Đảm bảo các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.
 
20200421-pg5.jpg
 
Những mục tiêu trọng tâm trong việc đảm bảo ATTT
Được biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, nhằm đảm bảo công tác an toàn thông tin (ATTT), các đơn vị chức năng trong tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tiến hành việc khảo sát, đánh giá đầy đủ các nguy cơ, sự cố an toàn, an ninh thông tin mạng của toàn hệ thống thông tin để đưa ra các phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng, kịp thời, phù hợp theo tình hình thực tế.
 
Tỉnh phấn đấu việc xây dựng các phương án đối phó, ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin mạng phải đặt ra được các tiêu chí để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ nghiêm trọng khi sự cố xảy ra.
 
Trong đó xác định việc ứng cứu sự cố trước hết phải được thực hiện, xử lý bằng lực lượng tại chỗ và trách nhiệm chính của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin. Thông tin trao đổi trong mạng lưới phải được kiểm tra, xác thực đối tượng trước khi thực hiện các bước tác nghiệp tiếp theo.
 
Cuối cùng là phải đảm bảo bí mật thông tin khi tham gia, thực hiện các hoạt động ứng cứu sự cố theo yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia hoặc cơ quan tổ chức, cá nhân gặp sự cố; Ưu tiên nguồn lực; có giải pháp tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo khả thi, hiệu quả.
 
Việc đặt ra các mục tiêu như đã nói ở trên trong việc ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong giai đoạn 2020 - 2025 tại Quảng Ngãi đã cho thấy vấn đề đảm bảo ATTT tại địa phương đã được các ngành các cấp chú trọng và đặc biệt quan tâm. Điều đó giúp ổn định tình hình an ninh quốc phòng, kinh tế văn hoá xã hội của Tỉnh trong giai đoạn 5 năm tới đây.  
 
Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo ATTT
Để đảm bảo ATTT trên địa bàn cũng như hoàn thành các mục tiêu như đã nói ở trên, trong thời gian tới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân công cụ thể trách nhiệm của các sở ban ngành trong Tỉnh. Đặc biệt, Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong giai đoạn 2020 - 2025 đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của cơ quan nhà nước (CQNN), các địa phương trên địa bàn Tỉnh, bao gồm:
 
Trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình, lập dự toán kinh phí để bố trí và lồng ghép trong Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương mình để triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến an toàn, an ninh thông tin mạng của đơn vị. Các CQNN, các địa phương trên địa bàn Tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của đơn vị mình về an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn Tỉnh.
 
Đồng thời, phân công lãnh đạo phụ trách và thành lập hoặc chỉ định bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn, an ninh thông tin mạng của đơn vị.
 
Thực hiện việc xác định cấp độ, lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ và theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).
 
Tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm, gửi báo cáo tình hình, kết quả về Sở TT&TT để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
 
Nói về trách nhiệm trong đảm bảo ATTT, trong kế hoạch cũng đã nêu rõ: yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các hội đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc khẩn trương phản ánh kịp thời về Sở TT&TT để phối hợp giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.
 
Các việc làm cụ thể trong giai đoạn 2020 - 2025
Để thực hiện các mục tiêu ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong giai đoạn 2020 - 2025. Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sẽ tập trung vào các công việc chính như: Tuyên truyền; Rà soát, khảo sát, đánh giá an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin mạng; Tổ chức phương án đối phó, ứng cứu sự cố trong các tình huống cụ thể xảy ra cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; Tổ chức triển khai các hoạt động thường trực, điều phối, xử lý, ứng cứu sự cố hệ thống thông tin mạng; Và triển khai tổ chức các khóa huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố...
 
Đối với công tác tuyên truyền, hàng năm, Sở TT&TT được giao nhiệm vụ chính, phối hợp cùng các CQNN, các địa phương trên địa bàn Tỉnh để tổ chức hội nghị, hội thảo về tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan; Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn/an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh.
 
Trong khi đó, ngay trong năm 2020, Sở TT&TT sẽ phối hợp cùng Cục ATTT; các CQNN, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn toàn Tỉnh.
 
Cũng bắt đầu từ năm 2020, Các cơ quan nhà nước, các địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi sẽ tổ chức đánh giá và khắc phục các nguy cơ, sự cố an toàn, an ninh thông tin mạng. Đánh giá hiện trạng và khả năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của các hệ thống thông tin và các đối tượng cần bảo vệ; đánh giá, dự báo các nguy cơ, sự cố, tấn công mạng có thể xảy ra với các hệ thống thông tin và các đối tượng cần bảo vệ; đánh giá, dự báo các hậu quả, thiệt hại, tác động có thể có nếu xảy ra sự cố; đánh giá về hiện trạng phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, nhân lực, vật lực phục vụ đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.
 
Tiếp theo sẽ là việc tổ chức phương án đối phó, ứng cứu sự cố trong các tình huống cụ thể xảy ra cho các hệ thống thông tin trên địa bàn Tỉnh. Mỗi hệ thống thông tin, chương trình, ứng dụng cần xây dựng tình huống, kịch bản sự cố cụ thể và đưa ra phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng. Trong phương án đối phó, ứng cứu phải đặt ra được các tiêu chí để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố khi xảy ra.
 
Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã qui định rõ, ngay khi xảy ra sự cố và được duy trì trong suốt quá trình ứng cứu sự cố. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin (các CQNN, các địa phương trên địa bàn Tỉnh) phải báo cáo cơ quan Chủ quản hệ thống thông tin, Sở TT&TT, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Quảng Ngãi, đồng gửi Cơ quan điều phối quốc gia (Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục ATTT).
 
Sở TT&TT báo cáo cơ quan Chủ quản hệ thống thông tin, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan điều phối quốc gia và báo cáo Cơ quan thường trực và Ban Chỉ đạo quốc gia về ứng cứu sự cố.
 
Thông qua việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong giai đoạn 2020 - 2025, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã không xảy ra bất kỳ sự cố nào liên quan đến ATTT. Điều này góp phần giúp cho tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững nhất là trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn ra. 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top