Quảng Nam: Ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT trong năm 2023

Thứ tư, 26/07/2023 19:24

Ngày 25/7/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Văn bản số 4872/KH-UBND về Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong năm 2023.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể, gồm:

100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức DVC trực tuyến toàn trình; phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến tối thiểu tăng 10% so với năm 2022. 

50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa (người dân, doanh nghiệp không đến Bộ phận một cửa, mà thực hiện DVC trực tuyến từ xa tại nhà, tại nơi làm việc). 

20230727-pg5.jpg

Đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Nam triển khai phần việc phục vụ công tác tuyên truyền

Rà soát để đưa 100% TTHC được tiếp nhận và theo dõi trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, không để xảy ra hồ sơ chậm muộn giải quyết vì  lý do chủ quan của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức. 

60% dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Định kỳ rà soát đối với các TTHC không phát sinh hồ sơ (trực tiếp, trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích) để tham mưu UBND tỉnh Phê duyệt lại Danh mục DVC trực tuyến. 

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan,  đơn vị biết và sử dụng DVC trực tuyến. 

Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đạt 70%, cấp huyện đạt 60%, cấp xã đạt 55%. 

Về công tác tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu cụ thể các nhiệm vụ các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, Sở TT&TT Quảng Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh triển khai kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin công dân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin  giải quyết TTHC tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công an; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh kết nối, đồng bộ lên Cổng DVC quốc gia và Cổng DVC của các Bộ, ngành theo thời gian thực; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật trong việc chia sẻ dữ liệu giải quyết TTHC; Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan báo,  đài tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến và thanh toán trực tuyến; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tích hợp DVC trực tuyến đủ điều kiện cung cấp trên Cổng DVC quốc gia trong năm 2023,  chú trọng vào 25 DVC thiết yếu đề án 06 và 28 DVC tại Quyết định số 422/QĐ TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, việc số hóa hồ sơ TTHC, lưu trữ điện tử, luân chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ DVC trực tuyến và ký  số, cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo đúng quy định; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.../.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top