Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ khối báo chí, xuất bản

Thứ tư, 29/06/2016 10:13

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 8/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ khối báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố phía Bắc.

20160629-m3.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 
Trên 500 đại biểu là lãnh đạo cấp vụ và tương đương thuộc các cơ quan: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản các bộ, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các cơ quan báo, đài phát thanh-truyền hình, hội nhà báo 25 tỉnh, thành phố phía Bắc tham dự Hội nghị.
 
Hội nghị nhằm giúp các đồng chí là lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản và lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân.
 
Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần này cũng là điều kiện để các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.
 
Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái… Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu 3 chuyên đề là: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Trên cơ sở nội dung chuyên đề được giới thiệu, Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi; tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội…; đồng thời phân tích các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản để lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan báo chí, xuất bản thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top