Phát động phong trào thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành TT&TT

Thứ sáu, 30/06/2017 12:16

Ngày 21/6/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị 26/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2017.

Theo tinh thần của Chỉ thị yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
 
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện chiến lược, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại năm 2017, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại nói riêng, hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố nói chung, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, nhân dân ta trong tình hình mới.
 
2. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại năm 2017; phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017 số 3737/BTTTT-TTĐN ngày 25/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đề xuất các giải pháp đổi mới các hình thức, các phương thức trước những đòi hỏi của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố. Cụ thể: Tích cực, chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của địa phương; Triển khai các chương trình quảng bá hình ảnh tỉnh, thành phố ở trong và ngoài nước; Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, tăng cường lực lượng, để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch trong nước và nước ngoài; Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, Biển Đông, hải đảo và các vấn đề liên quan khác cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp thông tin tuyên truyền cần thiết để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố; Nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm thông tin đối ngoại, tăng cường ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài, đồng thời, có cơ chế, chính sách để chuyển tải các ấn phẩm thông tin đối ngoại ra bên ngoài; Khai thác, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác thông tin đối ngoại; Hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài vào tỉnh, thành phố viết tin, bài, sản xuất chương trình và thực hiện các xuất bản phẩm giới thiệu về tỉnh, thành phố trên các phương tiện thông tin, đại chúng của nước ngoài...
 
3. Trong 6 tháng cuối năm 2017, các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tích cực, chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN 2017; Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2017; Triển khai kế hoạch thông tin đối ngoại với Lào triển khai Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới; Tăng cường thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng thông tin đối ngoại cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng khu vực biên giới Việt Nam- Campuchia hiểu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề biên giới với Campuchia, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, qua đó thực hiện hiệu quả công tác biên giới tại địa phương, tránh để các thế lực phản động lợi dụng, tạo cớ nhằm phá hoại tiến trình phân giới cắm mốc giữa hai nước.
 
4. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo chuyên đề, tập trung triển khai đường lối đối ngoại của Đảng; tạo môi trường thuận lợi để các Sở thông tin và Truyền thông hăng hái tham gia phong trào thi đua, qua đó, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố năm 2017.
 
5. Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong công tác thông tin đối ngoại của các địa phương.
 
6. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, tổng kết phong trào thi đua; tổ chức nghiêm túc việc đánh giá, phân loại kết quả thi đua của các Sở Thông tin và Truyền thông tham gia thi đua, đảm bảo khách quan, chính xác; lựa chọn các Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 
7. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời kiện toàn, củng cố Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, tổ chức bộ máy thi đua khen thưởng ở các cấp, ngành. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền.
 
Chỉ thị nêu rõ, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị và định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Thông tin đối ngoại) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Kết quả của phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” là một trong những tiêu chí để Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá về hiệu quả quản lý nhà nước công tác thông tin đối ngoại tại địa phương để bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của ngành Thông tin và Truyền thông./.
 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top