Nói, viết và làm đúng đường lối của Đảng-mệnh lệnh từ trái tim mỗi quân nhân

Thứ tư, 23/03/2022 11:01

Ngày 28-12-2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).

vna-potal-sang-ngoi-pham-chat--bo-doi-cu-ho--trong-phong-chong-dich-covid-19-stand-1.jpg

Nghị quyết 847 đã “điểm mặt, chỉ tên” 10 biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa cá nhân và một trong những biểu hiện đó là: “Nói, viết và làm không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh và kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện nêu trên, phải được coi là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi quân nhân để góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. 

Những biểu hiện không thể chủ quan, xem thường

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất về ý chí và hành động. Nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là vấn đề có tính nguyên tắc, quy định pháp lý mà mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong quân đội phải tuyệt đối chấp hành, thực hiện thống nhất. Vì vậy, mọi quân nhân khi đã đứng trong hàng ngũ của quân đội thì nhất thiết phải tự giác nói, viết và làm theo nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội.

Yêu cầu này đã được phổ biến, giáo dục sâu kỹ ngay từ khi mỗi người viết đơn xin tự nguyện nhập ngũ và tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, tuyên thệ trước cờ Đảng trong lễ kết nạp Đảng. Vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của quân đội anh hùng, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong quân đội luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của quân đội lên trên hết, tự giác phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng đó.

Vì vậy, những biểu hiện nói, viết, làm không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội cần phải được ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. Những biểu hiện này được thể hiện trước hết ở việc một số ít quân nhân phát ngôn, cung cấp thông tin, tham gia trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí, trang tin điện tử, sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin với những nội dung không chính xác, chưa được kiểm chứng, thậm chí trái với nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội.

Một số cán bộ, đảng viên còn có hiện tượng “tiền hậu bất nhất”, tự tạo “uy tín giả” của cá nhân, khi “tiền hô hậu ủng” trên diễn đàn, trong sinh hoạt, hội họp nhưng sau diễn đàn, bên ngoài hội nghị, khi xa cuộc họp, họ lại có những phát ngôn trái với tinh thần nghị quyết của Đảng, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy. Một số quân nhân khi được tổ chức phân công nhiệm vụ có biểu hiện chấp hành gượng ép, “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, thậm chí có hiện tượng không chấp hành, hoặc chấp hành không triệt để sự phân công của tổ chức, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy. Nghiêm trọng hơn, đã xuất hiện một số ít cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây ra nhiều hệ lụy cho tổ chức và đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. 

Hiện tượng một số quân nhân nói, viết và làm không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, bản chất, truyền thống của Đảng, quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và quân đội. Không chỉ vậy, những thông tin, phát ngôn, bài viết, việc làm không đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của một số cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong quân đội vô hình trung tạo ra những sơ hở để các thế lực thù địch tạo cớ, lợi dụng đẩy mạnh âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội bằng những chiêu trò ngày càng thâm hiểm, xảo quyệt.

Nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng này có cả khách quan và chủ quan. Trước hết, do sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đã làm cho một số cán bộ, đảng viên và chiến sĩ vì vụ lợi cá nhân dẫn đến vi phạm, hoặc tìm cách “lách luật” không làm đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy để trục lợi cá nhân. Trước những âm mưu tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, một số cán bộ, đảng viên và quần chúng không tỉnh táo, thiếu bản lĩnh đã bị lôi kéo, dẫn đến sa ngã. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc quản lý con người, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chưa chặt chẽ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do một số cán bộ, đảng viên và chiến sĩ chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thiếu tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kiên quyết đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện nói, viết và làm không đúng nghị quyết

Để đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi các hiện tượng trên đây, trước hết, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ về nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu giúp cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ nhận thức đầy đủ, toàn diện, hiểu đúng và sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, kỷ luật quân đội; nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong quân đội; ngăn ngừa cán bộ, đảng viên và chiến sĩ vin vào sự “thiếu hiểu biết” để biện minh cho những phát ngôn tùy tiện, bài viết, việc làm không đúng với nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy.

Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 “Quy định về những điều đảng viên không được làm”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp làm việc khoa học cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội. Tích cực rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ theo những chuẩn mực của đạo đức cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Chú trọng rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, nói đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và chiến sĩ; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ cần nêu cao tính đảng, tính kỷ luật khi phát ngôn, viết bài, đăng tải, tuyên truyền những vấn đề liên quan đến nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệ, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng, của quân đội về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin; quy chế công bố sản phẩm nghiên cứu khoa học, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm chính trị, chưa được kiểm chứng trên các ấn phẩm sách, báo chí, các phương tiện thông tin, các trang mạng xã hội. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ bản thân không bị tác động tiêu cực bởi các thông tin xấu độc.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội. Quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Kịp thời phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm đảng viên khi mới có dấu hiệu vi phạm, tránh để vi phạm nhỏ kéo dài dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên và chiến sĩ nói, viết, làm việc không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội.

Có thể khẳng định rằng, việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh và kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện “Nói, viết và làm không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội” phải được coi là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi quân nhân để góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Đại tá, PGS, TS VÕ VĂN HẢI, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

 

 

Theo: qdnd.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top