Ninh Bình: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022

Thứ hai, 21/11/2022 15:49

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm.

a2112.jpg

Ảnh minh họa

Xác định việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng trong Chương trình cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 mang lại lợi ích thiết thực, giúp cơ quan hành chính Nhà nước, người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực một cách thuận tiện.

Đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Xác định tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một trong những tiêu chí cơ bản đầu tiên và quan trọng thuộc mục tiêu "Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội" của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 5/5/2021 về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình, với vai trò đầu mối, Sở đã phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học hóa để tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng tích hợp; đồng thời đảm bảo việc kết nối liên thông với hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến để theo dõi trực tuyến tình hình cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ để lựa chọn và đưa 100% dịch vụ có đủ điều kiện lên Cổng dịch vụ công quốc gia, từ đó có các giải pháp thúc đẩy kịp thời, phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cho biết: Việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là một bước hiện thực hóa mục tiêu “Chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”. Để phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Sở phối hợp cùng các sở, ban, ngành trong tỉnh triển khai các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tập trung nghiên cứu các giải pháp khuyến khích tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 của tỉnh. Sở khuyến khích các ngân hàng mở rộng việc cung cấp tài khoản thanh toán trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học hóa tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua Nền tảng tích hợp phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp.

Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng với 151 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Trung tâm Một cửa liên thông, UBND thành phố Ninh Bình là đơn vị có tỷ lệ hồ sơ phát sinh luôn đạt trên 50%, cao hơn mức trung bình của khối huyện, thành phố theo quy định là từ 20%.

Theo thông tin từ Bộ TT&TTNin, tỉnh Ninh Bình là một trong số các địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, thuộc nhóm các địa phương đi đầu trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã cung cấp 1.560 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, trong đó có 1.251 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 65,66%. Bên cạnh đó, 100% quy trình giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được tin học hoá cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh, tích hợp, công khai 799 dịch vụ công trực tuyến  trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Chuyển biến mạnh mẽ 

Với quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể của cải cách TTHC, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, cải cách hành chính là một thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển, trong đó tập trung cải cách TTHC, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Có tư duy, cách tiếp cận mạnh mẽ, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nỗ lực đột phá vượt lên. 

Trước yêu cầu đặt ra của đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định 1 trong 6 chương trình trọng tâm là "Tập trung cải cách hành chính, nhất là TTHC; nâng cao năng lực cạnh tranh". Năm 2021 và 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng chọn chủ đề công tác năm là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Trên cơ sở đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch cụ thể hóa và triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính có nhiều điểm sáng. Báo cáo của UBND tỉnh nêu rõ: "Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh đã được thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được thường xuyên đổi mới, chấn chỉnh kịp thời, đi vào nền nếp; trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành đã có chuyển biến tích cực, được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận". 

Đặc biệt, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay, toàn tỉnh có trên 63 nghìn người có tài khoản định danh điện tử; hơn 587 nghìn người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch đang còn hoạt động tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; trên 289.800 địa điểm có địa chỉ số. 

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, Cổng dịch vụ công của tỉnh đã triển khai và hoạt động hiệu quả trên cơ sở tích hợp, kết nối liên thông với hệ thống một cửa điện tử của 18 sở, ban, ngành, 8 UBND cấp huyện và 3 đơn vị ngành dọc là Công an tỉnh, BHXH tỉnh, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình. 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được đưa lên mức độ 4 và 806 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đang được tiếp tục triển khai trong thời gian tới. 9 tháng năm 2022 đã có 97,29% công dân, tổ chức khi đến thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đánh giá mức độ "Rất hài lòng". 

Từ thực tế thời gian qua cho thấy, sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã mang lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Nhiều chỉ số đánh giá về CCHC được cải thiện rõ nét như: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2020; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Ninh Bình đạt 89,36%, cao hơn chỉ số trung bình chung của cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2020 và xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố./.

 

TA
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top