Nhớ lời Bác dặn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”!

Thứ ba, 18/11/2014 10:03

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Nói về vai trò của đoàn kết, Người khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tinh thần đó đã được thể hiện xuyên suốt trong quá trình phát triển, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

img

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang, năm 2014 - ảnh: Thu Hà
 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Trải qua 84 năm ra đời và phát triển, dù với nhiều tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận, đến MTTQ Việt Nam ngày nay, truyền thống đoàn kết luôn được phát huy và nhân rộng.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh vô cùng to lớn tạo nên những chiến công quan trọng của đất nước ta, dân tộc ta mà MTTQ là cầu nối quan trọng gắn kết tình đoàn kết ấy. MTTQ trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Những ngày tháng Tám lịch sử của dân tộc ta luôn nhắc nhớ đến Mặt trận Việt Minh, nơi đã tập hợp đoàn kết, vận động toàn dân nổi dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cũng với tinh thần đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt mà nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh, trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Tiếp theo tinh thần ấy, đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình miền Nam Việt Nam, nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
 
Từ khi nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, MTTQ Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Nổi bật là các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... Thông qua các Cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư.
 
Năm 2014, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội XI, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. MTTQ Việt Nam tiếp tục là trung tâm đoàn kết tập hợp sức mạnh của nhân dân để triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị nêu trên. Cùng với đó, trong năm nay, MTTQ Việt Nam đã động viên mọi tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai (sửa đổi), triển khai Tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) và đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.
 
Kế thừa và phát huy truyền thống của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, Đại hội lần thứ VIII của Mặt trận tiếp tục lấy chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm phương hướng hoạt động. MTTQ Việt Nam xác định mục tiêu: Tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân. Đại hội đề ra 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, trong đó, chương trình số 1 là: “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.
 
Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định và nhắc nhớ đến công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về tinh thần đoàn kết. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Thực tiễn đã cho phép chúng ta rút ra một bài học sâu sắc mang tính quy luật là: Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận; cách mạng muốn tiến lên càng phải xây dựng được khối đại đoàn kết vững chắc. Lúc này, chúng ta tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức, do đây là một sự nghiệp mới mẻ, chưa có tiền lệ, làm đảo lộn nhiều nếp nghĩ, nếp sống, cách làm, lại có sự chống phá quyết liệt dưới nhiều hình thức của các thế lực thù địch. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta lại càng phải tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
 
Cũng tại Đại hội, tinh thần đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết toàn dân tộc của Đại hội hôm nay, chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người sáng lập và dẫn dắt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bác đã đi xa 45 năm nhưng sự nghiệp của Bác, cuộc đời của Bác và bản Di chúc lịch sử của Người vẫn là di sản vô giá mãi đồng hành cùng dân tộc. Tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và dân tộc Việt Nam”.
 
Kỷ niệm 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/130 - 18/11/2014), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng” (1) và “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” rất cần được những người cán bộ làm công tác Mặt trận tiếp tục kế thừa, phát huy và nhân rộng trong đời sống, tạo niềm tin và động lực để toàn Đảng, toàn dân tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.
 
(1): Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2002, T.10, tr.605.
Hiền Hòa (Báo điện tử ĐCSVN)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top