Nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT có bước phát triển vượt bậc

Thứ sáu, 24/07/2015 13:53

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2011 - 2015, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thành tựu quan trọng của ngành TT&TT, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã có những bước phát triển vượt bậc, có vai trò quan trọng hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế, cũng như công cuộc đổi mới đất nước.

img

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc của  Ngành TT&TT

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong giai đoạn vừa qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TT&TT đã tăng cường sự lãnh đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, pháp luật về thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua được phát động dưới nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, bám sát với nhiệm vụ chương trình công tác của Ngành và gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một cách thuyết phục, lôi cuốn.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, công tác thi đua khen thưởng đã trở thành động lực, tạo khí thế mạnh mẽ để cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành TT&TT thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã có những bước phát triển vượt bậc, có vai trò quan trọng hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế, cũng như công cuộc đổi mới đất nước. Thành tựu nổi bật của ngành TT&TT thể hiện rõ trên các mặt:

Hạ tầng mạng lưới, viễn thông, internet phát triển và hoạt động ổn định, thị trường dịch vụ viễn thông, internet tăng trưởng mạnh mẽ, sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý. Về nhiều mặt, lĩnh vực Viễn thông của Việt Nam đã có thể sánh ngang với các nước tiên tiến trên thế giới, góp phần tạo dựng nên một cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng bộ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy gặp nhiều thách thức nhưng mạng lưới bưu chính hoạt động ổn định, chất lượng được đảm bảo, từng bước mở rộng phục vụ đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng: Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông bước đầu chúng ta đã thắng trên sân nhà trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Báo chí, xuất bản đã không ngừng phát triển cả nội dung và hình thức, số lượng và chất lượng. Tính chuyên nghiệp của đội ngũ những người làm báo, xuất bản ngày càng được nâng cao. Báo chí, xuất bản đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, văn hóa đa dạng, phong phú của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Việc ứng dụng CNTT góp phần nâng cao kiến thức cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phòng chống, khắc phục tấn công mạng ngày càng hiệu quả. Việc ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực đã giảm bớt phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Để phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ TT&TT tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức toàn Ngành về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cho thi đua trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn Ngành. Nâng cao vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Công tác thi đua phải thiết thực, hiệu quả gắn với các chỉ tiêu phát triển của từng lĩnh vực, từng cơ quan, từng đơn vị cơ sở. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, mục tiêu, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. Các hình thức thi đua phải phong phú, hấp dẫn, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạc. Coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, tập thể và cá nhân ở  vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, những mô hình sáng tạo, tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác...
 
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Thời gian tới Bộ TT&TT sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành TT&TT; chỉ đạo và tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch để ngành TT&TT không ngừng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và của xã hội”.
 
Cũng nhân dịp này, Bộ TT&TT đã trao tặng Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng Bằng khen cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015
 
img
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo Bộ TT&TT chụp ảnh lưu niệm cùng các điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội. 
 
* Danh sách 20 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015, được Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen tại Đại hội:

1. Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng Kiểm tra – Xử lý, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV, Cục Tần số Vô tuyến điện

2. Nguyễn Phú Cường, Trưởng phòng Đo kiểm, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Cục Viễn thông

3. Hồ Thị Trâm Anh, Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ, Khoa cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt  - Hàn

4. Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

5. Hoàng Xuân Hiếu, Trưởng Đài DSN3, Trung tâm Internet Việt Nam

6. Nguyễn Duy Tuấn, Phóng viên thường trú báo VietNamNet tại Hà Tĩnh, báo VietNamNet

7. Lê Thị Thanh Đào, Giao dịch viên Trung tâm Dịch vụ khu vực II, Công ty Dịch vụ Viễn thông (nay là Tổng Công ty VNPT-Vinaphone), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

8. Nguyễn Ngọc Chi, Tổ trưởng Tổ xử lý ứng cứu thông tin, Trung tâm Viễn thông Hạ Long, Viễn thông Quảng Ninh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

9. Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng Tổ kinh doanh, Phòng bán hàng, TP Vinh, Trung tâm kinh doanh, Viễn thông Nghệ An
 
10.   Nguyễn Thị Yên Hương, Trưởng phòng Tiếp thị bán hàng 8, Trung tâm dịch vụ bán hàng, Viễn thông Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

11.  Khang Thị Lỳ, Nhân viên Điểm BĐVHX, Bưu điện huyện Mù Căng Chải, Bưu điện tỉnh Yên Bái, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

12.  Hồ Thị Lan Hương, Tổ trưởng Tổ tiếp thị bán hàng số 1 Bưu điện Trung tâm, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

13.  Nguyễn Văn Lợi, Bưu tá tổ khai thác 1, Bưu điện Trung tâm 4, Bưu điện TP Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

14.  Tạ Quang Thuận, Đội trưởng Đội khai thác trong nước, Chi nhánh Công ty  Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện tại TP HCM, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

15.  Ngô Quang Thừa, Nhân viên vận chuyển Bưu điện huyện Phú Quốc, Bưu điện tỉnh Kiên Giang,  Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

16.  Lê Văn Huyên, Chuyên viên Ban tổ chức, Lao động, Tổng công ty Viễn thông MobiFone

17.  Nguyễn Mạnh Hiếu, Chuyên viên  Trung tâm Đa phương tiện và dịch vụ GTGT, Tổng công ty Viễn thông MobiFone

18.  Phan Lê Văn Khoa, Chuyên viên Ban Quản lý dự án hạ tầng khu vực III, Tổng công ty Viễn thông MobiFone

19.  Ngô Minh Liễn, Tổ trưởng Tổ công trình Bưu điện PC16, Cục Bưu điện Trung ương

20.  Mai Anh Chung, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Cục Bưu điện Trung ương
 
 
 
 
Doãn Mạnh - Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top