Ngành Xuất bản thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh truyền bá tri thức

Thứ tư, 28/09/2022 16:17

Sáng ngày 28/9/2022, tại Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” diễn ra tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, ngành Xuất bản phải thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây là sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

20220928-m06.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại kết luận hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận hai chủ đề lớn: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm; Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - Tầm nhìn và định hướng phát triển.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người làm xuất bản, in và phát hành sách đã phân tích những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách ở Việt Nam hiện nay; cung cấp nhiều luận chứng, luận cứ khoa học với những phân tích, trao đổi sâu sắc về quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc quan trọng của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua (10/10/1952 - 10/10/2022). Các tham luận cũng làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách; làm rõ những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

20220928-m07.jpg

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý kiến tâm huyết, làm việc khoa học của các chuyên gia, nhà quản lý, người làm xuất bản qua các tham luận. Đồng chí khẳng định, các ý kiến trao đổi, tham luận là kết quả của sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc và tâm huyết, trách nhiệm của những người làm công tác xuất bản, cung cấp thêm nhiều luận chứng, luận cứ, bổ sung nguồn tư liệu có giá trị, góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề liên quan đến hai chủ đề lớn của hội thảo.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Đảng ta luôn xác định xuất bản là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Sắp xếp ngành Xuất bản, In và Phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa”.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, những người làm công tác xuất bản, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản phải đổi mới tư duy, có giải pháp triển khai đồng bộ, kịp thời; nhạy bén trong triển khai thực hiện, đồng thời giải quyết những vấn đề chiến lược của ngành. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan lãnh đạo, quản lý trong việc chỉ đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ và tạo cơ chế thông suốt cho hoạt động xuất bản để ngành thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí chỉ rõ: Trong bối cảnh tình hình mới, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, Nhà nước ta với nhiều hình thức tinh vi trên tất cả các lĩnh vực. Với trách nhiệm của mình, hoạt động xuất bản phải trở thành công cụ đắc lực, một binh chủng đặc biệt trong việc đấu tranh, phản biện, cung cấp thông tin, tri thức định hướng dư luận xã hội; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; bảo vệ, củng cố và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các tư tưởng, luận điệu sai trái, thù địch, phản động; loại bỏ những phong tục, tập quán, lối sống lỗi thời, lạc hậu, không lành mạnh; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới.   

20220928-m05.jpg

Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại triển lãm trong khuôn khổ hội thảo

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham quan triển lãm sách về Văn kiện Đảng; sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về xây dựng Đảng và các sách lý luận, chính trị.../.

 

Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top