Ngành TT&TT Quảng Ninh cần sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ bảy, 26/12/2015 12:14

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở TT&TT Quảng Ninh diễn ra sáng nay (26/12/2015), Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, các thế lực thù địch vẫn không ngừng lợi dụng thông tin-truyền thông, đặc biệt là Internet để tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước, thực trạng đó đòi hỏi mỗi người cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành TT&TT cần phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

img

 Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua.
 
Với 10 năm không ngừng phấn đấu, xây dựng và phát triển, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và của ngành TT&TT. 
 
img
 
Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Phan Tâm trao tặng bức trướng và lãng hoa chúc mừng 10 năm thành lập Sở TT&TT Quảng Ninh
 
Thứ trưởng Phan Tâm, lưu ý: Bước vào giai đoạn 2016- 2020, tỉnh Quảng Ninh nói chung và ngành TT&TT tỉnh Quảng Ninh nói riêng đang đứng trước những thời cơ mới, vận hội mới. Điều đó đòi hỏi Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục vượt khó vươn lên với tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt vai trò quản lý nhà nước của mình trên tất cả các lĩnh vực được giao để góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn tỉnh và của Ngành. Với tinh thần đó, trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị Sở TT&TT Quảng Ninh cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
Thứ nhất, phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác của Bộ TT&TT; định hướng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy định, cơ chế chính sách, cũng như tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TT&TT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao; đặc biệt cần khẩn trương hoàn thiện để sớm ban hành các quy hoạch Ngành làm cơ sở cho việc triển khai của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư chung của nhà nước và cảnh quan đô thị.
img
 
Nhân dịp này, Bộ TT&TT  đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TT&TT cho 24 cá nhân là lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh
 
Thứ hai, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và đẩy mạnh thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng chiến lược truyền thông để phản ánh thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm về những sản phẩm, dịch vụ của tỉnh, cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 theo yêu cầu của Chính phủ; tăng cường quản lý về báo chí, xuất bản - in - phát hành và hoạt động của cổng, trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo định hướng của Đảng, Chính phủ; chú trọng phát triển hạ tầng mạng lưới, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn; tập trung chỉ đạo tuyên truyền về những thành tựu phát triển của tỉnh, động viên cán bộ và nhân dân hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng để lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  
 
Thứba, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành tại địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, các cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuê mua dịch vụ công nghệ thông tin, hợp tác công tư (PPP) để việc ứng dụng CNTT trở thành nhu cầu thiết yếu và bắt buộc trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cũng như trong từng Đề án, dự án đầu tư của mỗi ngành lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành các quy trình, quy chế quản lý, khai thác hiệu quả hạ tầng CNTT hiện có, phục vụ tốt cho việc hoạt động chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh; củng cố nguồn nhân lực, thu hút các doanh nghiệp CNTT đầu tư trên địa bàn; đưa CNTT thực sự trở thành động lực phát triển cho các ngành sản xuất, dịch vụ và nền hành chính của tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân; đẩy mạnh CNTT trong du lịch, thương mại, khai thác, sử dụng tài nguyên,...

Thứ tư, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, đề xuất các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, doanh nghiệp trong Ngành hoạt động, đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh trên địa bàn và các khu vực vùng cao, biên giới, đặc biệt là một số doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó góp phần làm cho ngành TT&TT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.
 
Thứ năm, tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ TT&TT trong công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực các phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện trong công tác quản lý TT&TT, đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở; phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet ở vùng sâu, vùng xa; duy trì hoạt động tốt, hiệu quả của Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của mọi người dân các dân tộc trong tỉnh.

Thứ sáu, chủ động, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt những lĩnh vực còn nhiều bức xúc như: thông tin điện tử, quản lý thuê bao di động trả trước, in và phát hành trái phép xuất bản phẩm; chú trọng tăng trưởng đi đôi với đảm bảo chất lượng dịch vụ và quan tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ bảy, tiếp tục kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ngành, ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để xây dựng được một đội ngũ cán bộ có năng lực, sáng tạo, chuyên nghiệp, đoàn kết, thống nhất.
 
img
 
Thứ trưởng Phan Tâm trao tặng cờ "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015" cho Sở TT&TT Quảng Ninh
 
Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, các thế lực thù địch vẫn không ngừng lợi dụng thông tin-truyền thông, đặc biệt là Internet để tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước; kích động, xúi giục nhân dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khiến cho công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tuyên truyền đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thực trạng đó đòi hỏi mỗi người cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành TT&TT cần phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn, xu thế phát triển của công nghệ chuyên ngành để kịp thời ban hành các chính sách phù hợp, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, góp phần đưa TT&TT trở thành một trong những động lực ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng./.
 
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top