Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 20/07/2017 09:59

Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 8673/KH-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.

Quyết định số 2020/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, ngày 30/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành  Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, nhấn mạnh thực hiện các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về yêu cầu xây dựng nông thôn mới hiện nay, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của lĩnh vực thông tin và truyền thông trong triển khai thực hiện chương trình, nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, phát huy có hiệu quả các chương trình tiềm năng lợi thế, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, sáng tạo và ứng dụng các giải pháp hữu ích; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy nhanh thực hiện Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ trên 50% số xã trên toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; số xã còn lại đảm bảo đạt 05 tiêu chí trở lên. Có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, đồng bộ đến các xã; tiếp tục phổ cập các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đưa phát thanh, truyền hình, sách, báo tới người dân khu vực nông thôn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; phổ biến chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển thông tin, truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; đồng thời tăng cường tuyên truyền tới người dân về tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình cho đời sống và sản xuất.
 
Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nội dung công việc có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Việc triển khai thực hiện các dự án, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phải được gắn với phong trào thi đua“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào, các cuộc vận động do các đoàn thể triển khai thực hiện, tạo động lực mới trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
 
Nguyễn Hoa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top