Nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới

Thứ sáu, 29/12/2017 12:49

Ngày 29/12, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

20172912-ta2.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị đã tập trung phổ biến về 02 Nghị quyết 20-NQ/TW và 21-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới, nhằm tập trung làm sáng tỏ những nội dung mới về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới, trong đó nêu bật thực trạng cả về ưu điểm và tồn tại của truyền thông về công tác y tế và dân số trong thời gian qua; những vấn đề tiếp cận của báo chí đối với lĩnh vực y tế, dân số.
 
Theo đó, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã xác định rõ các mục tiêu: Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe.
 
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới cũng đã xác định rõ: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Từ đó đã xác định mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước bền vững. Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số; Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số; Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số; Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số; Tăng cường hợp tác quốc tế.

20172912-ta1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới, góp phần kiện toàn mạng lưới thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; nâng cao năng lực hoạt động và kỹ năng thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho các kênh thông tin tuyên truyền.
 
Việc quán triệt các Nghị quyết cũng nhằm xây dựng chương trình truyền thông phù hợp theo vùng miền, địa phương; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin và truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân với quan điểm “Sức khỏe cho mọi người” và “Mọi người vì sức khỏe”; tăng cường thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân về lối sống, hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp người dân có các kiến thức cơ bản về phòng chống bệnh tật, có lối sống lành mạnh, tự rèn luyện để giữ gìn và nâng cao sức khỏe; ... 
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết:  Bộ TT&TT xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chung tay, tạo sự thống nhất, đồng thuận vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng.
 
Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về báo chí, gồm: Cục Báo chí, Cục Thông tin cơ sở, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại... cần quán triệt sâu sắc những nội dung của 02 Nghị quyết Trung ương để tham mưu, quản lý, định hướng công tác tuyên truyền có hiệu quả cao nhất.
 
Đối với các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng, Thứ trưởng đề nghị tích cực tuyên truyền về công tác y tế, dân số, kịp thời, chính xác, đặc biệt khi có những vấn đề ảnh hưởng rộng đến sức khỏe cộng đồng. Đội ngũ phóng viên thực hiện công tác tuyên truyền về y tế, dân số, ngoài đạo đức nghề nghiệp, cần nâng cao các kiến thức về y tế để thực hiện việc tuyên truyền chính xác, trung thực, phù hợp, tránh gây hiểu nhầm tạo dư luận không tốt trong xã hội, thậm chí gây kích động với người dân.
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế cho biết, Nghị quyết 21/NQ-TW có những thay đổi quan trọng trong các nhiệm vụ - giải pháp mà công tác truyền thông cần chú ý như: công tác hoạch hóa dân số không phải hiện nay không vận động ít sinh mà có một số người phải vận động sinh thêm. Công tác truyền thông dân số cần thay đổi chính từ chính người làm công tác dân số, cộng tác viên dân số, xã hội. 

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh: việc thay đổi nhận thức về công tác dân số là vô cùng quan trọng. Nghị quyết 21/NQ-TW có  tính bước ngoặt đưa chính sách dân số của chúng ta sang một giai đoạn mới. Trước đây dân số là kế hoạch hóa gia đình, vận động sinh ít, còn nay vận động nên sinh 2 con là mức sinh thay thế để duy trì mức sinh thay thế bình quân toàn xã hội. Do đó công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh để “thấm” đến mọi người dân về chính sách dân số trong tình hình mới./.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top