Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thứ năm, 12/10/2023 07:15

Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị Thường trực của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối điểm cầu tới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Truong-BDNTW-phat-bieu.jpg

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và đối ngoại của Đảng, từ lâu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, triển khai ngay từ những ngày đầu đất nước được thành lập.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và đồng hành trong gần 40 năm tiến hành công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, công tác thông tin đối ngoại đã từng bước trưởng thành và đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những tư tưởng, phương châm đối ngoại kinh điển mà Bác Hồ chỉ ra như "dĩ bất biến, ứng vạn biến", "ngoại giao tâm công", "ngũ tri" (biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, biết biến) cùng những lời dạy tuyên truyền làm sao để "dân nhớ, dân hiểu, dân tin và dân làm theo" luôn là những bài học nằm lòng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã thực sự có những bước phát triển đột phá gắn với việc triển khai hiệu quả Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về Chiến lược phát triển công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. 

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với việc đề ra những đường lối, mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn 2045, trước yêu cầu mới của thời đại, Bộ Chính trị đã quyết định ban hành Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này. 

Toan-canh-hoi-nghi_9.jpg

Đồng chí Lê Hoài Trung nêu rõ, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đất nước ta đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức to lớn, chưa từng có. Thế giới ngày càng trở nên khó đoán định, khó dự báo. Phức tạp và mâu thuẫn, chia rẽ và xung đột song song tồn tại với hoà bình và ổn định, hợp tác và phát triển. Các quốc gia trên toàn cầu một mặt tiến hành nhiều điều chỉnh trong đường lối, chính sách phát triển, mặt khác vừa đấu tranh, vừa cố gắng tránh đối đầu trực tiếp, kiểm soát rủi ro, duy trì hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung.

Trong bối cảnh đó, như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, càng trong gian khó, Việt Nam lại càng toả sáng, càng vững vàng. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong tương quan với nhiều quốc gia trong khu vực. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong, ngoài nước, sự chung tay của người dân và sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, để hiện thực mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam "sánh vai với các cường quốc năm châu", nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại sẽ ngày càng nặng nề. Phải làm sao để hình ảnh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lòng đối tác, bạn bè quốc tế phải xứng tầm với vị thế, cơ đồ và lịch sử oai hùng của đất nước ta.

Xuất phát từ những yếu tố trên, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới diễn ra với nhiều nội dung cơ bản và quan trọng. 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; làm rõ những nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị và nghiên cứu nhiều nội dung chuyên sâu liên quan tới các quan điểm chỉ đạo, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Kết luận số 57-KL/TW.

Từ đó, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là từng cán bộ đang đảm trách, thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong và ngoài nước biết, hiểu và tiến tới gợi mở những cách thức triển khai trong thời gian tới.

Truong-BTGTW-ket-luan.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua. 

Nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW; bám sát nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách hiệu quả, bám sát vào tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị.

Rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong và ngoài nước để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra là đến năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), trở thành nước phát triển, thu nhập cao./.

Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top