Nam Định: Thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ hai, 27/09/2021 15:39

Sau một năm chuẩn bị và triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/ QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hoàn thành chính xác, hiệu quả, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã hoàn thành công tác thu thập thông tin của 7.932 doanh nghiệp; 945 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 101.630 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 2.575 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

z2672518381548-4ac4de87747a7cf11a7cb186394a0d4f.jpg

Ảnh minh họa

Ngày 07/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo TĐT kinh tế của tỉnh gồm 13 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban, và các ủy viên là lãnh đạo của các ngành. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã chỉ đạo BCĐ Tổng điều tra kinh tế các cấp tích cực triển khai thực hiện thu thập thông tin với quyết tâm cao nhất.
 1. Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách đơn vị điều tra

Đối với doanh nghiệp: Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp do BCĐ TĐT Trung ương cung cấp, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đề nghị Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp danh sách doanh nghiệp để tiến hành rà soát; chỉ đạo BCĐ TĐT các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát đơn vị điều tra.

Kết quả rà soát, lập danh sách, toàn tỉnh có 7.916 doanh nghiệp, trong đó 5.771 doanh nghiệp đang hoạt động, 388 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 293 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, 390 doanh nghiệp giải thể, phá sản, 1.074 doanh nghiệp đang tồn tại nhưng không hoạt động.

Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Ban Chỉ đạo cấp huyện tiến hành rà soát danh sách đơn vị thuộc cấp huyện quản lý; Tổ Thường trực cấp tỉnh chịu trách nhiệm rà soát và cập nhật danh sách đơn vị cấp tỉnh. Việc rà soát danh sách đơn vị điều tra được BCĐ TĐT các cấp thực hiện bằng cách kết hợp danh sách nền Tổng điều tra kinh tế 2017, danh sách các cơ quan, đơn vị cung cấp, liên hệ qua điện thoại, email, trực tiếp xuống cơ sở để xác minh và bổ sung các thông tin theo quy định.

Công tác rà soát và cập nhật danh sách nền đơn vị sự nghiệp, hiệp hội tương đối thuận lợi. Trong quá trình rà soát và cập nhật có sự chỉ đạo sát sao của BCĐ TĐT tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổ Thường trực cấp tỉnh và BCĐ TĐT cấp huyện, đặc biệt là sự phối hợp cung cấp thông tin của các cơ quan liên quan, các đơn vị được rà soát cập nhật bảng kê.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: Toàn tỉnh đã chọn 521 điều tra viên hướng dẫn để thực hiện công tác rà soát lập bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (hoàn thành vào ngày 15/5/2021). Công tác rà soát và cập nhật bảng kê tại địa bàn diễn ra từ ngày 15/5/2021 đến ngày 05/6/2021. Trong quá trình tiến hành rà soát có sự kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực các cấp. Ngày 05/6/2021 toàn bộ danh sách đơn vị điều tra rà soát, cập nhật được nghiệm thu về BCĐ TĐT cấp huyện để kiểm tra và cập nhật vào Trang Web Tổng điều tra. Đến ngày 20/6/2021, hoàn thành rà soát, cập nhật danh sách nền, toàn tỉnh có 105.472 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trong đó có 3.808 cơ sở xây dựng).

Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Toàn tỉnh đã chọn 226 điều tra viên hướng dẫn để thực hiện công tác rà soát lập bảng kê cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (hoàn thành vào ngày 15/5/2021). Ngày 05/6/2021 toàn bộ danh sách đơn vị điều tra rà soát, cập nhật được nghiệm thu về BCĐ TĐT cấp huyện để kiểm tra và cập nhật vào Trang Web Tổng điều tra. Đến ngày 20/6/2021, hoàn thành rà soát, cập nhật danh sách nền, toàn tỉnh có 2.575 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

2. Công tác tuyển chọn điều tra viên và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra
Điều tra viên được chọn là những người đã từng tham gia nhiều cuộc điều tra, tổng điều tra trên địa bàn, nắm vững nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ thông tin.

Công tác tuyển chọn và tập huấn cho điều tra viên được chia làm 2 giai đoạn của Tổng điều tra. Giai đoạn 1, Tổng điều tra toàn tỉnh chọn 54 điều tra viên điều tra khối doanh nghiệp và 13 điều tra viên khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Giai đoạn 2, chọn 546 điều tra viên khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 226 điều tra viên khối tôn giáo.

Công tác tập huấn cấp tỉnh được thực hiện thông qua hội nghị trực tuyến với Tổng cục Thống kê từ ngày 11-13/01/2021; Cấp huyện tổ chức lớp tập huấn cho điều tra viên cấp huyện. Ở cấp huyện đã tổ chức 29 lớp tập huấn cho điều tra viên khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo với số điều tra viên tham dự là 772 người, công tác tập huấn giai đoạn 2 Tổng điều tra hoàn thành xong trước ngày 25/6/2021.

3. Công tác thu thập thông tin

Khối doanh nghiệp: Đến ngày 30/5/2021, toàn tỉnh có 7.932 doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai, 35 doanh nghiệp không kê khai tỉnh đã có báo cáo giải trình.

Khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Việc thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/4/2021 có 100% số đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã hoàn thành kê khai thông tin 945 đơn vị, 100% phiếu điều tra hoàn thành kiểm tra logic và duyệt dữ liệu cấp tỉnh. Việc thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra diễn ra thuận lợi, các đơn vị điều tra chấp hành tốt việc kê khai thông tin sớm.

Khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: Đến ngày 30/7/2021, có 100% số đơn vị thuộc đối tượng điều tra đã hoàn thành kê khai thông tin, toàn tỉnh có 101.630 cơ sở được ghi phiếu điều tra, 100% phiếu điều tra hoàn thành kiểm tra logic và duyệt dữ liệu cấp tỉnh.

Khối tôn giáo: Công tác thu thập thông tin được thuận lơi, toàn tỉnh có 2.575 cơ sở được thu thập thông tin. Đến ngày 30/7/2021, toàn bộ phiếu điều tra hoàn thành kiểm tra logic và duyệt dữ liệu cấp tỉnh.

4. Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền thu thập thông tin khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hiệp hội được thực hiện tập trung trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021; khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 năm 2021.

Hình thức tuyên truyền được triển khai trên các phương tiện thông tin như Đài truyền hình Nam Định, báo Nam Định, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Nam Định, trang Website và bảng Led của Cục Thống kê, Cục Thuế, đài phát thanh, truyền thanh của các địa phương. Cục Thuế gửi thông báo cho các doanh nghiệp kê khai điều tra với quyết toán thuế.

Việc tuyên truyền giúp các đơn vị điều tra nắm mục đích, yêu cầu, thời gian và trách nhiệm trong việc kê khai thông tin Tổng điều tra. Qua đó, các doanh nghiệp đã sẵn sàng và tích cực hợp tác tốt với điều tra viên, nhận sự hướng dẫn kê khai thông tin của điều tra viên, tích cực hoàn thiện các thông tin trong phiếu điều tra theo đúng thời gian quy định.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Để nâng cao chất lượng Tổng điều tra, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố, Tổ Thường trực các cấp và công chức ngành Thống kê tăng cường giám sát tại cơ sở, trên Trang Web TĐT ở tất cả các khâu thu thập thông tin, nghiệm thu và bàn giao tài liệu. Ban Chỉ đạo tỉnh phân công các đoàn giám sát, các phòng nghiệp vụ Cơ quan Cục chịu trách nhiệm về công tác điều tra, chất lượng phiếu điều tra các huyện, thành phố cho đến khi kết thúc Tổng điều tra.

Ban Chỉ đạo tỉnh nắm tình hình thông qua phản ảnh của giám sát viên, trên Trang Web TĐT, kịp thời gửi các thông báo nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo cấp dưới để hạn chế những sai sót về nghiệp vụ trong quá trình thu thập số liệu ở cơ sở và trong quá trình tổ chức thực hiện Tổng điều tra.

6. Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra

Việc nghiệm thu kết quả Tổng điều tra được thực hiện theo 3 cấp: Ngày 30/8/2021, BCĐ TĐT cấp xã hoàn thành việc nghiệm thu với điều tra viên cấp xã và các biểu tổng hợp nhanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn; Ngày 10/9/2021, BCĐ TĐT cấp huyện hoàn thành việc nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra viên cấp huyện; phiếu điều tra do cấp xã thực hiện và tài liệu đối với ban chỉ đạo cấp xã; Từ ngày 10-20/9/2021 BCĐ TĐT tỉnh nghiệm thu đối với BCĐ TĐT các huyện, thành phố, BCĐ TĐT các huyện thành phố xác minh, hoàn thiện thông tin phiếu điều tra có lỗi xong chậm nhất vào ngày 25/9/2021 (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên huyện Hải Hậu nghiệm thu bị chậm đến ngày 27/9/2021). Nhìn chung, kết quả nghiệm thu giữa BCĐ tỉnh với huyện các phiếu điều tra đều đạt khá trở lên.

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quyết tâm cao của BCĐ TĐT các cấp, các ngành cũng như đội ngũ điều tra viên, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định đã thành công tốt đẹp. Các thông tin thu thập được từ Tổng điều tra sẽ là căn cứ để lãnh đạo tỉnh xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top