Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2014

12/05/2016 11:24 SA Xem cỡ chữ

 Ban hành kèm theo Quyết định số 3707 ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

TT
Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng TCVN
Tên gọi TCVN
Phương thức xây dựng TCVN
Tổ chức biên soạn / Ban kỹ thuật xây dựng TCVN
Thời gian thực hiện
Bắt đầu
Kết thúc
I. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1.
 
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn về hộp mực in Laser về hộp mục in Laser tương thích
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 19752 và tiêu chuẩn ISO/IEC 19798
Vụ Công nghệ thông tin
2015
2016
2.
 
Tiêu chuẩn quốc gia về giao thức cấu hình địa chỉ động cho IPv6 (DHCPv6)
Xây dựng mới trên cơ sở  các tài liệu tham chiếu RFC 3315
Vụ Khoa học và Công nghệ
2015
2016
3.
 
Tiêu chuẩn quốc gia về các phương thức cấu hình DNS cho DHCPv6
Xây dựng mới trên cơ sở  các tài liệu tham chiếu RFC 3646
Vụ Khoa học và Công nghệ
2015
2016
4.
 
Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho IPv6
Xây dựng mới trên cơ sở  các tài liệu tham chiếu RFC 3736
Vụ Khoa học và Công nghệ
2015
2016
5.
 
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn -Hướng dẫn kiểm toán hệ thống quản lý an toàn thông tin
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27007:2011
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)
2015
2016
6.
 
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho các dịch vụ tài chính
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC TR 27015:2012
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)
2015
2016
7.
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với các cơ quan kiểm toán và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thông tin
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27006: 2011
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)
2015
2016
8.
 
Công nghệ thông tin – kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn cho công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục nghiệp vụ
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC  27031:2011
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)
2015
2016
9.
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn –Đánh giá an toàn sinh trắc học
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 19792:2009
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)
2015
2016
10.
 
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ - Phần 1: Tổng quát
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 13888-1:2009
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)
2015
2016
11.
 
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ -  Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 13888-2:2009
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)
2015
2016
12.
 
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ - Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 13888-3:2009
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)
2015
2016
13.
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho các tổ chức viễn thông dựa trên ISO/IEC 27002
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC  27011: 2008
Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
2015
2016
14.
 
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Bộ khung cho đảm bảo an toàn Công nghệ thông tin –Phần 1: Giới thiệu và khái niệm
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC TR 15443-1:2012
Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
2015
2016
15.
 
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Bộ khung cho đảm bảo an toàn Công nghệ thông tin –Phần 2: Các phân tích
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC TR 15443-2:2012
Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
2015
2016
16.
 
Công nghệ thông tin – kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn cho an toàn mạng
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27032:2012
Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
2015
2016
17.
 
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Tương tác giữa âm thanh và các hệ thống
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC TR 14496-24
Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
2015
2016
18.
 
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Khuôn dạng file đa phương tiện theo chuẩn ISO
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-12
Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
2015
2016
19.
 
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Mô hình nén đồ họa 3D
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-25
Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
2015
2016
20.
 
Tiêu chuẩn về giao diện cho khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số (DVB-CI+)
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế CI Plus Specification V1.3
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
21.
 
Kênh thuê riêng Ethernet điểm điểm- Yêu cầu chất lượng
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ITU-T Y.1563 và MEF 23.1, MEF 14 Metro Ethernet Forum)
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
22.
 
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống phương pháp đánh giá an toàn thông tin
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 18045:2008
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
23.
 
Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000: chuẩn phần mềm
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC15444-5 và ITU-T: T.804
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
24.
 
Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000:  Các công cụ tương tác, các giao thức và API
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC15444-9 và ITU-T: T.808
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
25.
 
Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000:  Các mở rộng đối với dữ liệu 3 chiều
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC15444-10 và ITU-T: T.809
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
26.
 
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Truyền tải các nội dung đa phương tiện trên mạng IP.
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-8
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
27.
 
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Định dạng tệp MP4
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-14
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
28.
 
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Định dạng chuỗi văn bản
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-17
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2015
2016
 
 

Vụ Khoa hoc và Công nghệ

Lượt truy cập: 2501

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)