Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành


 Kết luận kiểm tra số 48/KLKT-CXBIPH ngày 12/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)