Khánh Hoà giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tới cấp xã, phường, thị trấn năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định 752/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2022.


Quyết định giao chỉ tiêu giao chỉ tiêu tới từng cấp xã, phường, thị trấn. Cụ thể: Chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đạt tối thiểu 45% - 50%; chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đạt tối thiểu 35% - 40%; chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp xã, phường, trị trấn tối thiểu đạt 25% - 30%.

20220330-pg2.jpg

Ảnh minh hoạ

Đây là một nỗ lực của UBND tỉnh Khánh Hoà nhằm nâng cao hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến vì dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử.

Trước đó, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 giao chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến phát sinh trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho 27 sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố. Theo đó, trong năm 2022, cả 17 sở, ban, ngành và 10 UBND các huyện, thành phố của Hòa Bình cần đưa tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt 55%.

Phan Quân

Từ khóa: Khánh Hoà, hồ sơ trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến, chính phủ điện tử

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)