Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công đợt 2 năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương


1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Cục Bưu điện Trung ương

Địa chỉ: Số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá

Tài sản là: Tài sản công đã qua sử dụng.

3. Giá khởi diểm của tài sản đấu giá

Tổng giá khởi điểm: 195.254.243 đồng

 

* Toàn văn nội dung thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công đợt 2 năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương, xem tại đây. 

* Quyết định ban hành quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công đợt 2 năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương, xem tại đây.

 

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )