Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính


Ngày 25/08/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1104/TTg-KSTT về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Để đảm bảo tổng hợp chính xác và nhanh chóng ý kiến của các tổ chức, cá nhân, Văn phòng Bộ đã xây dựng phần mềm lấy ý kiến và đã được đăng tải trên Chuyên mục Cải cách TTHC của Cổng TTĐT Bộ tại địa chỉ:

 
 

Văn phòng Bộ TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)