V/v đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội


Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định  số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

 Do sơ suất trong khâu ban hành Quyết định, Bộ Thông tin và Truyền thông  đính chính nội dung Bộ Quy tắc như sau:

- Tại khoản 1 Điều 8 đã ghi: “Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội”.

- Nay điều chỉnh lại thành:“Khuyến nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội”.

Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết.

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT đã được đính chính tải về tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)